ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Szczegóły informacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. oświaty

Ogłoszono dnia: 2008-07-22 10:14:58

Termin załatwienia

zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

Anna Wójtowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85, 
pokój nr 4

Telefon kontaktowy

55 234 18 84 wew. 39

Adres e-mail

anna.wojtowicz@ gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji administracyjnej w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Miejsce odbioru

osobiście Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85; 82-300 Elbląg pok. 4 lub pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane Dokumenty

- wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu
Do wniosku należy dołączyć:
- kopię dokumentu potwierdzającego, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
- kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
Oprócz w/w dokumentów pracodawca powinien złożyć:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem sie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wszystkie kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.

Czas realizacji

zgodnie z kpa

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
 
 

Uwagi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. 2014, poz. 232 z późn. zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika (Gmina Elbląg), w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ustawie.
 
 

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 232 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010, Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 362);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu