Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500071428-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626180-N-2017
Data: 01-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 170747738, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na urządzeniu miejsca rekreacji obejmującego budowę wiaty, altany drewnianej i montaż infrastruktury sportowo-turystyczno-rekreacyjnej w ramach jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każdy oraz co najmniej 1 robotę polegającą na bagrowaniu, oczyszczeniu zbiornika wodnego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia: kierownik budowy – posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi) w specjalności inżynieryjnej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Wymagana jest przynależność wyżej wymienionych osób do właściwych oddziałów izby samorządu zawodowego.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na urządzeniu miejsca rekreacji obejmującego budowę wiaty, altany drewnianej i/lub budowę, montaż infrastruktury sportowo-turystyczno-rekreacyjnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł oraz co najmniej 1 robotę polegającą na bagrowaniu, oczyszczeniu zbiornika wodnego lub innych urządzeń wodnych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł; b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia: kierownik budowy – posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi) w specjalności inżynieryjnej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Wymagana jest przynależność wyżej wymienionych osób do właściwych oddziałów izby samorządu zawodowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz robót budowlanych - co najmniej 2 roboty polegające na urządzeniu miejsca rekreacji obejmującego budowę wiaty, altany drewnianej i montaż infrastruktury sportowo-turystyczno-rekreacyjnej w ramach jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każdy oraz co najmniej 1 robotę polegającą na bagrowaniu, oczyszczeniu zbiornika wodnego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł w ramach jednego zadania wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg załączonego wzoru - załącznik nr 5;
W ogłoszeniu powinno być: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz robót budowlanych - co najmniej 2 roboty polegające na urządzeniu miejsca rekreacji obejmującego budowę wiaty, altany drewnianej i/lub budowę, montaż infrastruktury sportowo-turystyczno-rekreacyjnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł oraz co najmniej 1 robotę polegającą na bagrowaniu, oczyszczeniu zbiornika wodnego lub innych urządzeń wodnych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg załączonego wzoru - załącznik nr 5 po zmianie;

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych