Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500082738-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.
Gmina Elbląg: Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626180-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500071428-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 170747738, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BD.271.07.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na urządzeniu miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark Projektowana inwestycja obejmować będzie uporządkowanie terenu, oczyszczenie dwóch stawów, przygotowanie terenu pod altany i stojaki na rowery, montaż altany drewnianej o wymiarach 5m x 7m w Myślęcinie i 2m x 8m w Przezmarku, montaż stojaków na rowery po 8 szt. w każdej wsi na podło, montaż drewnianych ław i stołów biesiadnych, remont ogrodzeń, montaż dwóch tablic informujących o atrakcjach turystycznych w regionie. 1) Część zamówienia dotyczącą realizacji zadania na terenie miejscowości Myślęcin na działce nr 99/2, obręb Myślęcin, która obejmuje m.in.: a) dostawę i montaż altany drewnianej na planie prostokąta o wymiarach 5x7m b) dostawę i montaż zestawu wypoczynkowego składającego się z jednego stołu drewnianego i dwóch ław biesiadnych drewnianych bez oparć o długości 2m c) dostawę i montaż tablicy turystycznej d) dostawę i montaż na utwardzonym podłożu z polbruku ośmiu stojaków rowerowych typu "U" e) remont ogrodzenia polegający na montażu nowego ogrodzenia systemowego o wysokości 1,5m z siatki powlekanej na słupkach stalowych oraz furtką systemową metalową o szerokości 3,0m o długości 106+63 = 169.000m f) mechaniczne oczyszczenie oczka wodnego o pojemności ok. 450 m3 wraz z wywiezieniem namułu na wskazaną działkę gminną w miejscowości Czechowo. 2) Część zamówienia dotyczącą realizacji zadania na terenie miejscowości Przezmark na działce nr 343, obręb Przezmark, która obejmuje m.in.: a) dostawę i montaż altany drewnianej na planie prostokąta o wymiarach 2x8m b) dostawę i montaż zestawu wypoczynkowego składającego się z jednego stołu drewnianego i dwóch ław biesiadnych drewnianych z oparciami o długości 2m c) dostawę i montaż tablicy turystycznej d) dostawę i montaż na utwardzonym podłożu z polbruku ośmiu stojaków rowerowych typu "U" e) remont ogrodzenia polegający na montażu nowego ogrodzenia systemowego o wysokości 1,5m z siatki powlekanej na słupkach stalowych oraz furtką systemową metalową o szerokości 4,5m o długości ok. 118,5m f) mechaniczne oczyszczenie oczka wodnego o pojemności ok. 450 m3 wraz z wywiezieniem namułu na działkę gminną w miejscowości Czechowo
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 45211320-8, 45111213-4, 39151100-6, 39113600-3, 30195000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ręczne roboty ziemne
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część zamówienia obejmująca realizację zadania na terenie miejscowości Myślęcin na działce nr 99/2, obręb Myślęcin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84907.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe Elzambud Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@elzambud.pl
Adres pocztowy: ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 104435.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104435.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104435.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część zamówienia obejmująca realizację zadania na terenie miejscowości Przezmark na działce nr 343, obręb Przezmark
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75319.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe Elzambud Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@elzambud.pl
Adres pocztowy: ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92643.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92643.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92643.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych