ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy Elbląg

Miejsce pracy: Urząd Gminy Elbląg

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-01-31

Ogłoszono dnia: 2019-01-31 przez Maria Sobczak

Termin składania dokumentów: 2019-02-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 9

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej, któremu na podstawie umów
     międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
     terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej,
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy
     z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1260), w tym co
     najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach
     lub
    co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2
    cytowanej ustawy oraz  co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych
     jednostkach sektora finansów publicznych,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) brak przynależności do partii politycznych,
8) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
9) bardzo dobra znajomość :
     - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
     - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
     - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
     - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
     - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
     - ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
     -  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
     -  ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
     - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
        jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
        zakładowych,
10) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  o kierunkach: prawa, administracja, zarządzanie, ekonomia lub wyższe  dowolne i studia podyplomowe na kierunku administracja, zarządzanie lub ekonomia,
 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
 3. umiejętności menadżerskie, organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi,
 4. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,
 5. odporność na stres,
 6. kreatywność, dyspozycyjność,
 7. prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. podpisywanie dokumentów i pism z zakresu zadań realizowanych w ramach dokonanego podziału zadań pomiędzy Wójtem a Zastępcą Wójta i Sekretarzem Gminy. W przypadku nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta, załatwianie wszystkich spraw w zakresie administracji publicznej należącej do zadań Gminy, w szczególności wykonywanie uprawnień Wójta jako zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. wydawanie decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta,
 4. opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 5. nadzór nad dyscypliną oraz organizacją pracy w Urzędzie,
 6. inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy,
 7. analiza sytuacji kadrowej Urzędu,
 8.  planowanie środków finansowych na utrzymanie Urzędu,
 9. nadzorowanie przestrzegania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,
 10. współpraca z Radą Gminy i stanowiskiem obsługi biura Rady Gminy dotyczącym przygotowania materiałów na sesję Rady,
 11. nadzorowanie zadań w zakresie prawidłowej archiwizacji akt Urzędu,
 12. organizowanie i nadzorowanie w porozumieniu z Wójtem Gminy Elbląg naborów na wolne urzędnicze stanowiska pracy oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej,
 13. zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów oraz terminowego załatwiania spraw,
 14. nadzór i koordynacja zadań Gminy związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów powszechnych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85  i teren Gminy Elbląg,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony,
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   luty/marzec 2019 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
2)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie- stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
3)kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej
w zatrudnieniu,
4)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)oświadczenie, kandydata  o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych- podpisania własnoręcznie   - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
6)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
7)ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-12 15:00:00
b. Sposób:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Elbląg” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w  nieprzekraczalnym terminie do  12.02.2019   do godziny 1500.
Podany termin dotyczy także aplikacji nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Elbląg.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach naboru będą  umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85.
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:
 • kwestie organizacyjne: Maria Sobczak – inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej –   tel. 55/234 18 84 w. 38
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na w/w stanowisko w Urzędzie Gminy Elbląg zostaną wpięte do akt osobowych.
   
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Urzędzie Gminy Elbląg, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6 %.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sobczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sobczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-31 10:38:32
Wprowadził informację do BIP: Maria Sobczak Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 11:21:51
Osoba, która zmieniła informację: Maria Sobczak Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 13:56:00
Artykuł był wyświetlony: 2364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu