ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. windykacji podatków lokalnych

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: Referat Finansów

Data udostępnienia: 2019-08-01

Ogłoszono dnia: 2019-08-01 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyże ( m.in.: ekonomia, finanse, administracja, rachunkowość, zarządzanie)
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. co najmniej roczny staż pracy,
 6. znajomość przepisów ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. znajomość  przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 8. znajomość przepisów ustawy o  podatkach i opłatach lokalnych,
 9. znajomość przepisów ustawa ordynacja podatkowa,
 10. znajomość przepisów o finansach publicznych,
 11. znajomość ustawy o rachunkowości
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość podstawowych programów komputerowych ( WORD,EXCEL),
 2. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi we współpracy z trudnym klientem,
 3. umiejętność pracy zespołowej,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, zaangażowanie i gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i samokształcenie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie dokumentacji analitycznej z zakresu podatków lokalnych:
 1. od nieruchomości
 2. rolnego
 3. leśnego
 4. od środków transportu,
 1. terminowa ewidencja księgowa wpłat z tytułu wyżej wymienionych podatków,
 2. uzgadnianie wpływów oraz przypisów i odpisów ze współpracującymi stanowiskami referatu finansów,
 3. opiniowanie podań składanych przez podatników w sprawie odroczenia, umorzenia, prolongaty należności podatkowych,
 4. windykacja należności podatkowych,
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji dochodów podatkowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę  od dnia 01.09.2019r.,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,
2)kwestionariusz osobowy lub CV,
3)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
6)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia
7)kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 późn. zm.)
8)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
9)kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-19 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na wolne stanowisko  urzędnicze ds. windykacji podatków lokalnych, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w terminie do 19 sierpnia 2019 r. godz. 1500
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:
 • kwestie organizacyjne: Wioletta Kotkowska– Skarbnik Gminy Elbląg –  tel. 55/234 18 84 w. 25
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku ds. windykacji podatków lokalnych w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 
Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-01
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Kołtek Data wprowadzenia do BIP 2019-08-01 11:32:52
Wprowadził informację do BIP: Emilia Kołtek Data udostępnienia informacji: 2019-08-01 11:36:23
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Kołtek Data ostatniej zmiany: 2019-08-21 11:08:16
Artykuł był wyświetlony: 567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu