ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy ds. oświaty

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Oświaty

Data udostępnienia: 2020-05-15

Ogłoszono dnia: 2020-05-15 przez

Termin składania dokumentów: 2020-05-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe lub średnie,  
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku Księgowego lub Głównego Księgowego
 6. znajomość przepisów :
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • oświatowych i samorządowych,
 • wynikających z Karty Nauczyciela,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o pracownikach samorządowych
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odporność na stres i wysoka kultura osobista,
 2. komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole pracowników,
 3. umiejętność organizacji pracy,
 4. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, budżetowych jednostek oświatowych Gminy Elbląg
 2. bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 3. weryfikacja kont rozrachunkowych,
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie zadań oświatowych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   czerwiec/lipiec 2020r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
2)list motywacyjny podpisanie własnoręcznie,
3)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie- stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
4)kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu,
5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)oświadczenie, kandydata  o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych- podpisania własnoręcznie  - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
7)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
8)oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4,
9)kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-05-28 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego ds. oświaty” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2020r.
Podany termin dotyczy także aplikacji nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Elbląg.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowania się do następnego etapu rekrutacji będą  umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:
 • kwestie organizacyjne: Wioletta Kotkowska– Skarbnik Gminy Elbląg –  tel. 55/234 18 84 w. 25
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku Głównego Księgowego ds. oświaty w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 2. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. 
 
Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Orłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-15 10:17:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-15 11:39:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-15 12:37:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony