ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Elbląg

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji

Data udostępnienia: 2019-12-18

Ogłoszono dnia: 2019-12-18 przez

Termin składania dokumentów: 2020-01-03 13:00:00

Nr ogłoszenia: 10

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, preferowane  kierunki :ochrona środowiska, finanse, administracja, prawo,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. co najmniej trzyletni staż pracy,
 6. znajomość przepisów :
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy Ordynacja podatkowa,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość podstawowych programów komputerowych ( WORD,EXCEL),
 2. wysoka kultura osobista,
 3. prawo jazdy kat.B,
 4. komunikatywność, umiejętność współpracy z klientem i w zespole pracowników,
 5. umiejętność organizacji pracy,
 6. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o odpadach,
 2. przygotowywanie projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 3. prowadzenie spraw o udzielenie ulg i zwolnień ustawowych z zakresu gospodarki odpadami,
 4. sporządzanie sprawozdań,
 5. prowadzenie kontroli utrzymania czystości i porządku (odpady, spalanie odpadów, nieczystości ciekłe- szamba),
 6. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych dotyczących gospodarki odpadami,
 7. prowadzenie postępowań w zakresie odbioru padłych zwierząt,
 8. prowadzenie postępowań w zakresie gospodarki ściekowej zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach,
 9. prowadzenie edukacji ekologicznej,
 10. sprawowanie kontroli nad przedsiębiorcą odbierającym odpady, ścieki, padlinę,
 11. przygotowywanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. analiza i sprawozdawczość w zakresie danych dot. ustalenia wysokości opłat za wprowadzanie pyłów
  i gazów do powietrza zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,
2)kwestionariusz osobowy lub CV,
3)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
6)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
  z uprawnienia, o którym mowa art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
8)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
9)kserokopie dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających co najmniej półroczny staż pracy,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-03 13:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na wolne stanowisko  urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w terminie do 03.01.2020r. do godziny 1300.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na wolne stanowisko  urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w terminie do 03.01.2020r. do godziny 1300.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:
 • kwestie organizacyjne: Artur Waśniewski– Kierownik Referatu Inwestycji –  tel. 55/234 18 84 w. 48
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku ds.  gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 
Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony