ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-01-24

Ogłoszono dnia: 2020-01-24 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-04 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie minimum średnie
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kadr,
 6. znajomość przepisów :
 • ustawy Kodeks pracy
 • ustawy o pracownikach samorządowych
 • ustawy o wynagradzaniu pracowników samorządowych
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa - Prawo przedsiębiorców
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odporność na stres i wysoka kultura osobista,
 2. komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole pracowników,
 3. umiejętność organizacji pracy,
 4. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. biegła obsługa komputera,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zgodnie z obowiązującym prawem całokształtu spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy Elbląg,
 2. sporządzanie analiz oraz sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia,
 3. prowadzenie zgodnie z obowiązującym prawem między innymi: akt osobowych, ewidencji pracowników zatrudnianych i zwalnianych, rejestru urlopów wypoczynkowych i ewidencjonowanie urlopów szkoleniowych, okolicznościowych i zwolnień lekarskich oraz rocznych kart czasu pracy dla poszczególnych pracowników, dokumentacji obecności pracowników w pracy, spóźnień, zwolnień usprawiedliwionych, ewidencji nieobecności w godzinach pracy, korespondencji, sprawozdawczości w zakresie spraw zatrudnienia,  
 4. prowadzenie spraw osobowych pracowników w zakresie nagradzania, wyróżniania oraz odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej,
 5. współudział  nad realizacją zadań określonych w Regulaminie Pracy  Urzędu,
 6. przygotowywanie dla potrzeb Wójta, Zastępcy Wójta,  Skarbnika, Sekretarza, Kierownika  referatu Spraw Obywatelskich materiałów, danych do okresowych ocen pracowników,
 7. kontrola dyscypliny pracy Urzędu,
 8. współpraca z Referatem Finansowym,
 9. prowadzenie rejestru związanego z powierzaniem przez Wójta określonych spraw pracownikom  w formie upoważnień,
 10. wydawanie skierowań na badania lekarskie pracowników zatrudnionych i nowoprzyjętych
  do pracy,
 11. przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych w pracach publicznych, absolwentów oraz obsługa i ich organizacja (w uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy),
 12. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników i wydawanie biletów komunikacji miejskiej,
 13. przekształcania wniosku o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego,
 14. udostępniania danych z zarchiwizowanej gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
 15. prowadzenie ewidencji obiektów  świadczących usługi hotelarskie, w tym zakładanie kart ewidencyjnych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
 16. sporządzanie sprawozdawczości i archiwizacja dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,
 1. odporność na stres i wysoka kultura osobista,
 2. komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole pracowników,
 3. umiejętność organizacji pracy,
 4. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. biegła obsługa komputera,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –  luty 2020

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
2)list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
3)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie- stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
4)dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia na stanowisku kadr,
5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)oświadczenie, kandydata  o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych- podpisania własnoręcznie   - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
7)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
8)oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4,
9) Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć pisemne oświadczenie podpisane własnoręcznie
o następującej treści :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. , poz. 1000 z późn. zm.) -  załącznik nr 5
10)kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-04 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i działalności gospodarczej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg ,
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do 04.02.2020r. do godziny 1400.
Podany termin dotyczy także aplikacji nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Elbląg.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach naboru będą  umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i działalności gospodarczej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg ,
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do 04.02.2020r. do godziny 1400.
Podany termin dotyczy także aplikacji nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Elbląg.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony