ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Miejsce pracy: Urząd Gminy Elbląg

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-10-05

Ogłoszono dnia: 2018-10-05 przez Maria Sobczak

Termin składania dokumentów: 2018-10-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2018

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) minimum 3 letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe,
7) praktycznej znajomości  zagadnień z zakresu :
     - gospodarki nieruchomościami,
     - ochrony praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego,
     - numeracji porządkowej nieruchomości,
     - zamówień  publicznych ,  
8) umiejętności obsługi pakietu biurowego MS Office ( word, excel),
9) dużej samodzielności i kreatywności
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odporność na stres i wysoka kultura osobista,
 2. znajomość :
- ustawy –Kodeks postępowania administracyjnego
- rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
   3)  mile widziana znajomość obsługi programu PUMA.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres niektórych wykonywanych zadań na stanowisku:
 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Elbląg, w tym mieszkaniowym zasobem gminy,
 • prowadzenie ewidencji w module nieruchomości systemu PUMA,
 • prowadzenie rejestrów stanowiska,
 • przygotowywanie materiałów dla Komisji ds. Mieszkaniowych,
 • składanie deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny do Referatu Finansowego Urzędu,
 • sporządzanie umów na usługi związane ze stanowiskiem oraz zlecanie zadań,
 • składanie sprawozdań GUS właściwych dla stanowiska,
 • przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • przygotowywanie projektów uchwał merytorycznie wynikających z zadań prowadzonych na w/w stanowisku,
 • prowadzenie zadań z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości (zawiadomienia, nazewnictwo ulic i miejscowości, rozmieszczanie i treść tablic kierunkowych numeracji porządkowej),
 • wydawanie zaświadczeń o stanie gospodarstwa rolnego,
 • wydawanie zaświadczeń o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego/pracy na gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenie zadań z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę konopi włóknistych i maku,
 • współdziałanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz agencjami rolnymi w zakresie oszacowywania szkód w rolnictwie wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
 • współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie prowadzonych zadań zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami podlega bezpośrednio  Zastępcy Wójta Gminy,
 2. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85  i teren Gminy Elbląg,
 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony,
 4. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 5. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   październik/ listopad 2018 r.

V. Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
2)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie- stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
3)kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej
w zatrudnieniu,
4)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)oświadczenie, kandydata  o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych- podpisania własnoręcznie   - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
6)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-19 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg ,
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do  19.10.2018 r. do godziny 1500.
Podany termin dotyczy także aplikacji nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Elbląg.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20

VII. Informacje dodatkowe:

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy Elbląg, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6 %.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz
o wynikach naboru będą  umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85.
 
VII. Informacje dodatkowe:
 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:
 • kwestie organizacyjne: Maria Sobczak – inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej – tel. 55/234 18 84 w. 38
 • kwestie merytoryczne: Zygmunt Tucholski- Zastępca Wójta Gminy Elbląg – Tel. 55/234 18 84 w.22,
  Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Urzędzie Gminy Elbląg zostaną wpięte do akt osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sobczak Data wytworzenia informacji: 2018-10-04
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sobczak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 08:53:34
Wprowadził informację do BIP: Maria Sobczak Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 09:10:00
Osoba, która zmieniła informację: Maria Sobczak Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 11:45:08
Artykuł był wyświetlony: 1248 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg