Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Elbląg

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-01-31

Ogłoszono dnia: 2019-01-31 przez Maria Sobczak

Termin składania dokumentów: 2019-02-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 8

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) minimum 3 letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe,
7) praktyczna znajomość zagadnień z zakresu :
     - ustawy Prawo ochrony środowiska,
     - ustawy o ochronie przyrody,
     - ustawy o ochronie zwierząt,
     - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
     - ustawy Prawo zamówień  publicznych,
8) umiejętności obsługi pakietu biurowego MS Office ( word, excel),
9) dużej samodzielności i kreatywności,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odporność na stres i wysoka kultura osobista,
 2. znajomość :
- ustawy –Kodeks postępowania administracyjnego
- rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- pożądane doświadczenie w administracji,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy
  o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo wodne, ustawy o lasach, ustawy utrzymania czystości i porządkuw gminach,
 2. wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew/krzewów zgodnie ustawą  o ochronie przyrody,
 3. wymierzanie opłat i kar pieniężnych za usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 4. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w zasobach Urzędu Gminy,
 5. nadzór merytoryczny nad realizacją Programu Ochrony Środowiska,
 6. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie( współpraca ze schroniskiem w Elblągu),
 7. składanie wniosku do Wójta o czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi ( przygotowanie decyzji),
 8. nadzór merytoryczny nad realizacją obowiązków przedsiębiorcy wynikających z zezwolenia Wójta na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 9. współpraca w zakresie eksploatacji, usuwania awarii i bieżącej konserwacji sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z eksploatatorem tych sieci i urządzeń,
 10. przygotowanie w zakresie prowadzonych spraw niezbędnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia publicznego, przeprowadzaniem przetargów oraz nadzór merytoryczny nad prawidłową ich realizacją

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85  i teren Gminy Elbląg,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony,
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   marzec 2019

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
2)list motywacyjny podpisany własnoręcznie
3)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie- stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
4)kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej
w zatrudnieniu,
5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)oświadczenie, kandydata  o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych- podpisania własnoręcznie   - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
7)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy Elbląg, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6 %.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-12 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg ,ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2019 r. do godziny 1500.
Podany termin dotyczy także aplikacji nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Elbląg.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach naboru będą  umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85.
c. Miejsce:
Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:
 • kwestie organizacyjne: Maria Sobczak – inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej –tel. 55/234 18 84 w. 38
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Sobczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Sobczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-31 10:20:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Sobczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-31 11:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Sobczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 10:11:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1953 raz(y)