ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skarbnik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wioletta Kotkowska
Urząd Gminy Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag
tel. (055) 234-18-84 wew. 25
email:
I piętro pok. 23

Zadania Skarbnika Gminy

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Finansowego - realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy oraz przepisów o finansach publicznych  i rachunkowości, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu gminy,
2) przekazuje pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz  dane niezbędne do opracowania  projektu planu budżetowego oraz kontroluje jego realizację,
3) przygotowuje wstępny projekt uchwały budżetowej wraz z  objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą zmian tej uchwały,
4) sprawuje nadzór w zakresie właściwej realizacji określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, a w przypadku odstępstw od planu, występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
5) opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,
6) opracowuje projekt informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy oraz wysokości dotacji
    i wpłat do budżetu,
7) opracowuje projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Gminie,
8) dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu,
9) nadzoruje prawidłowość sporządzanych sprawozdań za okresy sprawozdawcze z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków oraz  sporządza według potrzeb informacje z przebiegu wykonania budżetu,
10) przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz nadzoruje jej przestrzeganie przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek 
     organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi  przekazywanymi podmiotom spoza
     sektora finansów publicznych, w tym :
       a) nadzoruje prawidłowe ustalenie należności budżetu i dochodzenie jej w wysokości nie niższej niż wynika z prawidłowego  jej obliczenia,
       b) odpowiada za  terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
       c) nadzoruje właściwe i terminowe  przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
       d) opracowuje projekty zarządzeń Wójta  do  unormowań wewnętrznych w sprawach z zakresu: inwentaryzacji, sprawozdawczości,
          kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie,  przyjętych zasad  rachunkowości  i  procedur finansowej kontroli
          wewnętrznej oraz obrotu  drukami  ścisłego zarachowania, obsługi  kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych dokumentów
          wymaganych przepisami  prawa,
11) opracowuje projekty uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Gminy i podległych jednostek
     organizacyjnych,
12) udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne Gminy,
13) współpracuje z RIO, Izbą  i Urzędem Skarbowym, Bankami, ZUS  i  innymi  instytucjami,
14) wykonuje zadania i obowiązki wynikające  z  art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,a w szczególności:
       a)prowadzi rachunkowość Gminy,
       b)wykonuje dyspozycje środkami  pieniężnymi,
       c)dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
15) realizuje przepisy ustaw  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku
     leśnym, o opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych, regulujących działalność finansową Gminy,
16) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przyjętych w Urzędzie zasad rachunkowości i procedur finansowej kontroli wewnętrznej,
17) opracowuje w porozumieniu z Sekretarzem Gminy projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu  Finansowego,
18) udziela w trybie ciągłym informacji i instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów 
     i  rachunkowości,
19) kontroluje pracowników  Referatu,
20) uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,
21) współpracuje z Wójtem, Zastępcą Wójta , Sekretarzem Gminy w zakresie między innymi:
       a) koordynacji programów, integracji i funduszy z Unii Europejskiej,
       b) przygotowania, koordynacji, realizacji inwestycji z zagwarantowaniem terminowego ich rozliczania,
       c) terminowego sporządzania i aktualizowania  informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej,
22) kieruje pracą Referatu Finansowego i sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec podlegających bezpośrednio pracowników,
23) wykonuje nadzór w zakresie prawidłowego sporządzania za okresy sprawozdawcze sprawozdań finansowych,
24) prowadzi  nadzór nad prawidłowym prowadzeniem w Referacie centralnego rejestru:  umów, faktur  i udzielanych  w Urzędzie zamówień
     publicznych na dostawy, usługi i roboty,
25) wykonuje  inne  zadania zlecone przez Wójta.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Boruszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Murawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-10 07:33:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-10 07:33:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-05 11:33:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »