ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY ELBLĄG
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W GRONOWIE GÓRNYM
Organ prowadzący szkołę: Wójt Gminy Elbląg z siedzibą: ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gronowie Górnym z siedzibą Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021,  poz. 1449), ponadto posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w przedszkolach, szkołach i placówkach, które określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
2.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym wraz
z  oddziałami przedszkolnymi;
2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3)   oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-    imię (imiona) i nazwisko,
-    datę i miejsce urodzenia,
-    obywatelstwo,
-    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,
o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 478 z późn. zm.);
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły;
17) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dotyczących numeru telefonu i/lub adresu e-mail – oświadczenie o wyrażeniu tej zgody.
3.   Oferty należy składać osobiście do Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, sekretariat - pokój nr 20 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym”, w terminie do dnia 18.03.2022 r.
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data wpływu oferty do  Urzędu Gminy w Elblągu.
4.   Dopuszcza się również możliwość składania ofert w postaci elektronicznej, termin składania ofert upływa o godz. 15.00 w dniu 18.03.2022 r. Oferta składana
w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Kandydat może być zobowiązany w dniu konkursu do przedstawienia komisji konkursowej oryginałów dokumentów, przekazanych drogą elektroniczną.    
5.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Elbląg.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i  elektronicznie.
6.  Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wójtowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-28 13:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wójtowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-28 13:13:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wójtowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-28 15:00:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »