ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnegoDrukuj informacjęSprawa: Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego

Szczegóły informacji

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego

Wydział: Referat Oświaty

Ogłoszono dnia: 2010-03-03 15:24:28

Termin załatwienia

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego złożone do 30 czerwca danego roku – wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia. Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego złożone do 31 października danego roku – wydanie decyzji w terminie do 31 grudnia.

Osoba kontaktowa

Anna Wójtowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85, 
pokój nr 4

Telefon kontaktowy

( 55 ) 234-18-84 wew. 39

Adres e-mail

anna.wojtowicz@gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r. jest:
  • posiadanie stopnia nauczyciela kontraktowego, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela obowiązującymi do dnia 31 sierpnia 2022 r.
  • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w obowiązujących przepisach
  • odbycie wymaganego stażu,
  • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego
  • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji (aktu) nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce odbioru

Osobiście w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg pok. nr 4 lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane Dokumenty

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 
 
 
 

Czas realizacji

1) do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, jeżeli nauczyciel złożył wniosek o postępowanie
     egzaminacyjne w terminie do 30 czerwca;
2) do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, jeżeli nauczyciel złożył wniosek o postępowanie
     egzaminacyjne w terminie do 31 października;
 
 

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi

Klauzula informacyjna  
(w celu
ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane Rozporządzenie) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1), informuję, że:
  1.  Administrator danych
            Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Elbląg z siedzibą w Elblągu.
            Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
            - listownie na adres: ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
            - przez e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
            - telefonicznie: 55 234-18-84
  1.  Inspektor ochrony danych
            Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
            Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
            - listownie na adres: ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
- przez e-mail: iod@gminaelblag.pl lub telefonicznie: 55 234-18-84         
  1.  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, z wyjątkiem danych przekazanych dobrowolnie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1c RODO (przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w zakresie danych osobowych udostępnianych dobrowolnie (e-mail, telefon).
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Podane przez Pana/Panią dane osobowe z wyłączeniem danych osobowych udostępnianych dobrowolnie, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający
z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dane podawane dobrowolnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych.
5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. Odbiorcą danych osobowych nauczyciela składającego wniosek
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Elbląg.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać danych dotyczących Pana/Pani do Państw Trzecich.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
7. 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, z wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7.2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych podawanych dobrowolnie
(e-mail, telefon) przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania;
2) do przenoszenia swoich danych osobowych;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub
z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem danych udostępnianych dobrowolnie jest
wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nadania Pani/ Panu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych - e-mail, telefon - jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie utrudnienie w komunikowaniu się
z Panią/Panem.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Wójtowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wójtowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-03 15:13:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wójtowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-03 15:24:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wójtowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-02 14:26:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony