ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizyczne, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.Drukuj informacjęSprawa: Procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizyczne, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Szczegóły informacji

Procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizyczne, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Wydział: Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Ogłoszono dnia: 2017-07-06 09:54:24

Termin załatwienia

21 dni od daty złożenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

Osoba kontaktowa

Anetta Siółkowska- inspektor d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Miejsce załatwienia

Urząd gminy Elbląg
ul. Browarna 85 82-300 Elbląg
pokór nr 9

Telefon kontaktowy

55 234 18 84 w. 27

Adres e-mail

aneta.siolkowska@gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

Zgłoszenie w sekretariacie Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna 85 lub złożenie w formie elektronicznej.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
pokój nr 9 lub pocztą.

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik: 
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Czas realizacji

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Uwaga. 1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14- dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.  

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. 
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Uwaga. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Opłaty

Podstawą do usunięcia drzewa z terenu nieruchomości lub jej części, zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 ze zm.) jest uzyskanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej właściwego organu. Wyjątki od tej zasady (obowiązku uzyskania zezwolenia – wymagane zgłoszenie wycinki drzew) zostały wymienione w art. 83f ust. 1 ww. ustawy.

Tryb odwoławczy

1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg, w terminie 14. dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji,  za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg.

Uwagi

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym (nie dotyczy Gminy Elbląg)  w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu. 
Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

Podstawa prawna

Podstawą do usunięcia drzewa z terenu nieruchomości lub jej części, zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 ze zm.) jest uzyskanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej właściwego organu. Wyjątki od tej zasady (obowiązku uzyskania zezwolenia – wymagane zgłoszenie wycinki drzew) zostały wymienione w art. 83f ust. 1 ww. ustawy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anetta Siółkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-06 09:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-06 09:54:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stępień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 11:42:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony