ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Drukuj informacjęSprawa: Decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły informacji

Decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2018-08-23 13:31:57

Termin załatwienia

1. Do 1 miesiąca – o ile zostały złożone wszystkie dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia. 2. Do 2 miesięcy – w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Osoba kontaktowa

Krystyna Orłowska

Miejsce załatwienia

ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
Piętro - pokój nr 27
Piętro - pokój nr 20 Sekretariat

Telefon kontaktowy

55 234 18 84 w.47

Adres e-mail

sekretariat@gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

INSTRUKCJA KROK PO KROKU
1. Sporządź pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
    podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Pobierz, wypełnij i wydrukuj
   odpowiednie załączniki.
2. Podpisz wniosek oraz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do
    reprezentacji wnioskodawcy.
3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego
    pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane
   dokumenty.
4. Udaj się do swojego urzędu, Referat Finansów – pokój 28 - piętro I, złóż dokumenty w
    Sekretariacie lub wyślij pocztą na adres Urzędu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
    Wniosek można również złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą       www.epuap.gov.pl [1] - wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub     podpis potwierdzony  profilem zaufania ePUAP.

Miejsce odbioru

ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
Piętro - pokój 27
Piętro - pokój nr 20 Sekretariat

Wymagane Dokumenty

Osoby fizyczne/ osoby prawne/ jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, nieprowadzące działalności gospodarczej:
 
1. Pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy,
  2. adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
  3. numer NIP lub PESEL, ewentualnie numer dowodu osobistego (paszportu) wnioskodawcy, numer telefonu
  4. rodzaj należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
  5. okres lub ratę podatku,  którego wniosek dotyczy,
  6. określenie wnioskowanej formy ulgi w spłacie zobowiązań,
  7. uzasadnienie wniosku wykazując ważny interes Podatnika, bądź interes  publiczny.
 
2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
      a)  kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby  
           pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatni rok podatkowy (np. PIT-37  
           bądź inny) wraz z ich korektami,
      b) pisemna informacja w niżej wskazanym zakresie (w przypadku osób fizycznych    
          wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym):
     c) aktualne informacje o sytuacji finansowej Wnioskodawcy i osób pozostających we
         wspólnym gospodarstwie domowym,
     d) oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku wraz z
         poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy, odcinki (ZUS, KRUS) pobieranych rent,
         emerytur, itp.
     e) oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem
         zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię,
     f)  oświadczenie wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w
         bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów
         wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.)

Czas realizacji

1. Do 1 miesiąca – o ile zostały złożone wszystkie dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.
2. Do 2 miesięcy – w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Opłaty

17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo
Opłaty skarbowej można dokonywać bez dodatkowych prowizji i opłat:
w Banku PKO BP  ul. Teatralna 4 w Elblągu w godz. od 9.30 do 17.00;
w kasie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 82-300 Elbląg (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -14.00);
Numer  rachunku bankowego dla opłaty skarbowej to:  95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta
Gminy Elbląg, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Wymagane załączniki do pobrania:
1. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, bądź jej nie otrzymaniu.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w
    rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
    rybołówstwie.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym.
5. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
6. Wniosek w sprawie odroczenia zaległości podatkowej.
7. Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku.
 
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 2077) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę  na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykaz osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz. 1445).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
   1892, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.   poz. 1821).
5. Uchwała Rady Gminy Elbląg z dnia 24 listopada 2016 roku Nr XX/150/2016 w sprawie
    wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku , poz. 4789).
6. Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
    pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 362 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji
    przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.   311 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji
    składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub   rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji   przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. Nr 53, poz. 312).
10.Uchwała  Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Elbląg z dnia 16 września 2010 r. w sprawie   zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych  przypadających Gminie Elbląg i jej jednostkom podlegającym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Biegaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Orłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-23 13:24:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-23 13:31:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 13:24:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony