ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Referat Finansowy

Dopisanie do rejestru wyborców w danej gminie (Centralnym Rejestrze Wyborców)

Referat Spraw Obywatelskich

Dzierżawa gruntu

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Interwencja w sprawie nadużywania alkoholu

Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy

Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego

Referat Oświaty

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Podatek od środków transportu

Referat Finansowy

Podział nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Procedura zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizyczne, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Przydział lokalu mieszkalnego

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Ustalenie/ potwierdzenie numeracji porządkowej budynku

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego przez najemcę

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Referat Finansowy

Wydanie decyzji wygaszającej lub cofającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

Wydanie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).

Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

Wydanie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży

Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

Wydanie dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich

Wydawanie decyzji nakładającej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Stanowisko d/s drogownictwa, melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Wydawanie uzgodnień na budowę, przebudowę, remonty: zjazdów z dróg gminnych, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg gminnych

Stanowisko d/s drogownictwa, melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej pod: budowę, przebudowę zjazdu, budowę obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Stanowisko d/s drogownictwa, melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Referat Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego

Referat Spraw Obywatelskich

Wymiar podatku rolnego od nieruchomości i leśnego

Referat Finansowy

Zastrzeżenie numeru PESEL

Referat Spraw Obywatelskich

Zaświadczenie lub informacja o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Elbląg

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Zgłoszenie pobytu czasowego

Referat Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie pobytu stałego

Referat Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich

Zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

Referat Oświaty