Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 110857-2014 z dnia 2014-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Elbląg
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1.904,51 MWh (wahanie poboru +/- 15%) w okresie od dnia 01.08.2014r. do 31.12.2015r. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą...
Termin składania ofert: 2014-06-04

Elbląg: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Elbląskiej Grupy Zakupowej
Numer ogłoszenia: 203044 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110857 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2341884, faks 055 2340871.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Elbląskiej Grupy Zakupowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1.904,51 MWh (wahanie poboru +/- 15%) w okresie od dnia 01.08.2014r. do 31.12.2015r. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 257 szt. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie do lokali i obiektów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 768876,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ