Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 177401-2014 z dnia 2014-08-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Elbląg
Przedmiotem udzielenia zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowe Batorowo, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, polegające na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej...
Termin składania ofert: 2014-09-02

Elbląg: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Nowe Batorowo - dz. nr 43, gmina Elbląg
Numer ogłoszenia: 194579 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 177401 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2341884, faks 055 2340871.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Nowe Batorowo - dz. nr 43, gmina Elbląg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem udzielenia zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowe Batorowo, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, polegające na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o szer. 5,0m i dł. ok. 430mb tłuczniem kamiennym z mechanicznym jego zagęszczeniem o gr. 10 cm, ułożeniu warstwy bitumicznej SMA 16, grysowo-mastyksowej o gr. 6cm oraz ułożeniu masy bitumicznej AC-11S i AC-16W na 20 zjazdach o gr. 2 x po 4cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Nowe Batorowo - dz. nr 43, Gmina Elbląg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 241318,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ