Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 194737-2014 z dnia 2014-09-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Elbląg
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej do realizacji w miejscowości Nowa Pilona - obręb geodezyjny Myślęcin, jako zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, Gmina Elbląg. Zakres...
Termin składania ofert: 2014-09-29

Elbląg: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, gmina Elbląg
Numer ogłoszenia: 244349 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194737 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2341884, faks 055 2340871.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, gmina Elbląg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej do realizacji w m. Nowa Pilona, polegające na przebudowie nawierzchni drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, łącznika i pętli autobusowej, nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych - nowych, wymiany nawierzchni zjazdów, chodników, krawężników betonowych i obrzeży, montażu wpustów i przykanalików deszczowych, wymianie dwóch przepustów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, gmina Elbląg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230645,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ