Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500291031-N-2018 z dnia 05-12-2018 r.
Elbląg: Opieka autorska nad systemem PUMA OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 170747738, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Opieka autorska nad systemem PUMA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opieka autorska nad Systemem Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego PUMA w Urzędzie Gminy Elbląg obejmująca aktualizację zbioru programów PUMA zwanego Systemem i bieżące konsultacje z wykonawcą w celu składania zgłoszeń dotyczących Systemu na okres od 01.01.2019 do 31.12.2021r.
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 95580
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie trybu zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, czyli na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b [p.z.p.], gdyż istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do zrealizowania zamówienia ze względu na konieczność ochrony uregulowanych w odrębnych przepisach praw wyłącznych, w tym w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. Zamawiający nie może udzielić zamówienia innemu podmiotowi, gdyż doszłoby w taki sposób do naruszenia praw wyłącznych. Firma ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. w Olsztynie jest jedynym producentem i właścicielem wszystkich praw autorskich oprogramowania SOJST PUMA, posiadającym uprawnienia do prowadzenia nadzoru autorskiego oraz świadczenia usług serwisowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,  ,  ul. Pieniężnego 6/7,  10-005,  Olsztyn,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych