Gmina Elbląg
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510179548-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Gmina Elbląg: Remont gminnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Cieplice 15 oraz dostawa i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 8m3 na działce nr 66, obręb geodezyjny Cieplice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573825-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540155836-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074773800000, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont gminnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Cieplice 15 oraz dostawa i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 8m3 na działce nr 66, obręb geodezyjny Cieplice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BD.271.01.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie gminnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Cieplice 15 oraz dostawie i montażu szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 8m3 na działce nr 66, obręb geodezyjny Cieplice. Roboty budowlane realizowane będą w zamieszkałym budynku mieszkalnym czterorodzinnym. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) w zakresie branży ogólnobudowlanej (roboty wewnętrzne): a) demontaż podłogi drewniane, legarów oraz słupków murowanych, na których posadowiono legary; b) demontaż stolarki drzwiowej i okiennej; c) rozbiórkę starego pieca kaflowego; d) usunięcie gruzu oraz pogłębienie wykopu po rozebranych podłogach, wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją; e) wykonanie nowej posadzki na następujących warstwach zaczynając od dołu: - podsypka piaskowa gr. 50 cm ubijana warstwami co 15 cm do ID=0,5 układana na geowłókninie, - warstwa podkładu betonowego gr. 15 cm, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (2x papa na lepiku) wywiniętej na ściany, - styropian FS-30 gr. 10 cm, - wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatką stalową, - panele podłogowe/terakota (w zależności od projektowanego pomieszczenia), - ułożenie przewidzianych instalacji wodno-kanalizacyjnych przed zalaniem posadzek; f) wykonanie nowego otworu drzwiowego i osadzenie stolarki drzwiowej w ścianie zewnętrznej; g) wykucie w ścianach zewnętrznych otworów na przewody wentylacyjne oraz montaż kanałów wentylacyjnych: na zewnątrz budynku o wym. 204x60 mm z tworzywa sztucznego wyprowadzić ponad dach, wewnątrz budynku przewody wentylacyjne z rur spiro umieszczonych w przestrzeniu powstałej po wykonaniu sufitu podwieszonego, ponad dachem osadzenie kominków wentylacyjnych; h) wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu stalowym; i) wykonanie nowych ścianek działowych z płyt g-k na stelażu stalowym wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej wewnętrznej we wszystkich pomieszczeniach; j) obmurowanie starych otworów okiennych, osadzenie nowych nadproży i montaż nowej stolarki okiennej; k) wykonanie gładzi szpachlowych we wszystkich pomieszczeniach; l) malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi; oraz inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem (np. montaż parapetów, cokołów itp.). 2) w zakresie branży elektrycznej: a) roboty demontażowe osprzętu i opraw, b) wymiana tablic licznikowych, c) układanie przewodów instalacji elektrycznej - rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i montaż nowych urządzeń elektrycznych ((gniazdka, wyłączniki, tablice rozdzielcze, skrzynki licznikowe, bojler na wodę oraz kuchenkę elektryczną z płytą indukcyjną); d) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych nie objęte wykazem; 3) w zakresie branży sanitarnej: a) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod-kan; b) wykonanie nowych instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz montaż urządzeń (umywalka, zlewozmywak, muszla ustępowa, kabina prysznicowa; c) montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z piecem na paliwo stałe; d) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji; e) izolacje przewodów zabudowanych; inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem; 4) w zakresie branży ogólnobudowlanej (roboty zewnętrzne): a) wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z balustradą stalową o wys. 110cm; b) osadzenie nowego szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z rurociągiem według załączonego planu zagospodarowania terenu; c) uzupełnienie nowych tynków na ścianach zewnętrznych; oraz inne prace i działania zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą: a) dokumentacji projektowej /zał. nr 11.1, 11.2, 11.3/, tj.: zał. nr 11.1 - architektura, zał. nr 11.2 - branża sanitarna, zał. nr 11.3 - branża elektryczna; b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr 10/; a także w oparciu o: c) przedmiary /zał. nr 12/.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45211341-1, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1, 45331211-8, 45332000-3, 45421100-5, 45400000-1, 45430000-0, 45421146-9, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ogólnobudowlane np. usługi murarskie i tynkarskie. 3.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Wójta Gminy Elbląg. 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 234 18 84, e-mail: e-mail: piotr.sadowski@gminaelblag.pl 2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BD.271.01.2019 „Remont gminnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Cieplice 15 oraz dostawa i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności 8m3 na działce nr 66, obręb geodezyjny Cieplice prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 5) Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 6) Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 9) Zamawiający dodatkowo informuje, że: - Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). - Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 156742.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LAN-BUD" Andrzej Landowski
Email wykonawcy: biuro@lan-bud.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 17, 82-300 Elbląg
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 156742.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 156742.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156742.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych