Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510217271-N-2019 z dnia 11-10-2019 r.
Gmina Elbląg: Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581157-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Elbląg, NIP 578-31-05-254, Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, Artur Waśniewski, sekretariat@gminaelblag.pl
Powiat Elbląski, NIP 578-30-55-579, Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Gronowo Elbląskie, NIP 578-29-82-929, Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Markusy, NIP 578-31-06-288, Urząd Gminy Markusy, Markusy 82, 82-325 Markusy, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Milejewo, NIP 578-30-33-342, Urząd Gminy w Milejewie, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Pasłęk, NIP 578-30-52-813, Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Jednostka Operatorska Sp. z o.o., NIP 578-27-46-620, ul. Wojska Polskiego 35C, 14-400 Pasłęk, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Pieniężno, NIP 582-15-62-196, Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Wilczęta, NIP 582-16-01-447, Urząd Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, Artur Waśniewski, e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl

Informacje dodatkowe:
Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl /dalej Platforma zakupowa/, link do postępowania znajduje się na stronie zamawiającego http://www.bip.gminaelblag.pl/. Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej przez wykonawców jest dostępna https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego po kliknięciu na link do Platformy zakupowej. Zgodnie z treścią art. 10a ust.5 ustawy Pzp Ofertę /Formularz oferty/ oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wypełniania, edytowalna wersja formularza JEDZ, elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ dostępne są na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowienpublicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamówienia. Oświadczenie JEDZ składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może wygenerować JEDZ wykorzystując nieodpłatne narzędzie udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych dostępne pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/ ). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów /dalej zabezpieczenie. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w łącznej wysokości 10% wartości zawieranych poszczególnych umów. Oznacza to, że wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 9 zabezpieczeń, odrębnie dla każdej umowy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074773800000, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Gmina Elbląg w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DR/RG.271.06.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.do 339 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) 2.950,05 MWh, z tego: Strefa I- 1.842,21 MWh, Strefa II - 1.107,84 MWh, Strefa III - 0,00 MWh. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających(odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art.24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 985604.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Energa Obrót SA
Email wykonawcy: karolina.malczuk2@energa.pl
Adres pocztowy: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1212293.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1212293.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1212293.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych