Ogłoszenie nr 540089599-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541401-N-2020
Data: 19/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074773800000, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: co najmniej 2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg w podobnym zakresie oraz o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto każda.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: co najmniej 2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg w podobnym zakresie oraz o wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00zł brutto każda.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1.
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych). b) wykazu robót budowlanych - co najmniej 2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg w podobnym zakresie oraz wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda. Poprzez podobny zakres Zamawiający rozumie budowę/przebudowę/remont odcinka drogi o długości nie krótszej niż w przedmiocie zamówienia w ramach jednego zadania, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych). b) wykazu robót budowlanych - co najmniej 2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg w podobnym zakresie oraz wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda. Poprzez podobny zakres Zamawiający rozumie budowę/przebudowę/remont odcinka drogi o długości nie krótszej niż w przedmiocie zamówienia w ramach jednego zadania, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg załączonego wzoru - załącznik nr 5 po modyfikacji do SIWZ.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych