ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze Informatyk

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2022-05-11

Ogłoszono dnia: 2022-05-11

Termin składania dokumentów: 2022-05-24 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2022

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej.
 3. Doświadczenie i umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy komputerów stacjonarnych oraz  laptopów.
 4. Udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku informatyka.
 5. Umiejętność obsługi informatycznej oraz utrzymania ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery.
 6. Doświadczenie i umiejętność projektowania i wykonania sieci LAN.
 7. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN.
 8. Doświadczenie i umiejętność administrowania systemami Windows Server (Active Directory).
 9. Doświadczenie i umiejętność administrowania bazami danych MS SQL, Firebird, PostgreSql.
 10. Umiejętność administrowania serwerami Linux.
 11. Umiejętność administrowania serwerami QNAP QTS.
 12. Znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
b. Wymagania dodatkowe:
      1. Komunikatywność, samodzielność;
      2. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
      3. Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Administrowanie, organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych Urzędu.
 2. Pełnienie roli Administratora Systemu Informatycznego zgodnie z Polityką Ochrony danych.
 3. Budowa baz danych, systemu map komputerowych, budowa, wdrażanie i rozwój systemów informatycznych Urzędu.
 4. Gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową.
 5. Zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i tele-komunikacyjnych.
 6. Zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych.
 7. Konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 8. Integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi.
 9. Nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.
 10. Określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu.
 11. Bieżąca współpraca z Referatami Urzędu i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu,
 12. Bieżąca aktualizacja materiałów informacyjnych serwisu internetowego Gminy Elbląg - www.gminaelblag.pl , Biuletynu Informacji Publicznej oraz portalu eUsług.
 13. Zabezpieczenie obsługi informatycznej Sesji Rady Gminy oraz jej transmisji.
 14. Utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 15. Zgłaszanie i reagowanie na incydenty.
 16. Nadawanie uprawnień do systemu informatycznego.
 17. Zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób.
 18. Koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce.
 19. Nadzór i realizacja projektów informatycznych prowadzonych przez Gminę.
 20. Współpraca przy aktualizacji polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

     1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg i teren                          
        Gminy Elbląg.
     2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
     3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
     4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   czerwiec, lipiec 2022r.
     5. stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu,
     6. praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6

V. Wymagane dokumenty:

       1.  życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
       2.  list motywacyjny podpisanie własnoręcznie,
       3.  kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie-  
            stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
       4.  kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia dla osoby pozostającej
            w zatrudnieniu (fakultatywnie),
       5.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
       6.  oświadczenie, kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
            za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
            z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobo-
           wych-  podpisania własnoręcznie  - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
       7.  oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków
           ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując
            w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania                         
            formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publiko-
            wane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik           
           nr 3 do ogłoszenia,
       8.  oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
           danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4,
       9.  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy
           o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii 
           dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-24 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na  stanowisko urzędnicze Informatyk należy przesłać na adres: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,82-300 Elbląg  w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2022r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby tutejszego urzędu.
Dokumenty można również składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: /Gmina Elbląg /Skrytka ESP.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                               Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanie się do następnego etapu rekrutacji będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, powiadomimy mailowo lub telefonicznie.
 
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela: Informatyk Urzędu Pan Adam Maciejewski tel. 55 234-18-84                            wew. 51.
 3. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku Informatyka w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 5. Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Orłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-11 13:27:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-11 13:31:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26 14:29:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony