ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko Urzędnicze ds. Funduszu Sołeckiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2023-11-30

Ogłoszono dnia: 2023-11-30

Termin składania dokumentów: 2023-12-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 8/2023

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie*,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie min. średnie,
 6. prawo jazdy kategorii B,
 7. znajomość zagadnień związanych z ustawami:
 8. o samorządzie gminnym,
 9. o funduszu sołeckim
 10. Kodeks postępowania administracyjnego,
 11. o finansach publicznych,
 12. Prawo zamówień publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, umiejętność współpracy z klientem i w zespole pracowników,
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór merytoryczny i kontrola nad wykonywanymi zadaniami w zakresie funduszu sołeckiego,
 2. przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami,
 3. realizacja zaplanowanych wydatków, przygotowanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego,
 4. kontrolowanie ponoszonych przez sołectwa wydatków pod względem ich zgodności z planami finansowymi,
 5. przekazywanie zadań inwestycyjnych protokołem do referatu finansowego,
 6. udział w procedurach odbiorowych zleconych zadań z funduszu sołeckiego oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej do odbioru,
 7. współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowania planów finansowych i rozliczeń funduszu sołeckiego,
 8. organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowanie niezbędnych materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego,
 9. nadzór nad realizacją przeglądów gwarancyjnych dotyczących działań wynikających z zakresu obowiązków,
 10. współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu zgłaszania właściwym organom rozpoczęcia zakończenia zadań inwestycyjnych oraz remontowych wynikających z zakresu zadań na zajmowanym stanowisku,
 11. informowanie sołtysów o planowanych terminach realizacji zadań w poszczególnych sołectwach,
 12. sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z Kierownikiem Referatu Infrastruktury,
 13. współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowania projektów umów zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych,
 14. współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowywania materiałów merytorycznych do sporządzenia dokumentacji przetargowej;
 15. udział w pracach komisji przetargowej;
 16. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Gminy,
 17. prowadzenie teczek rzeczowych wynikających z zakresu obowiązków zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,
 18. zatwierdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur wynikających z zakresu obowiązków;
 19. archiwizacja wytworzonych dokumentów;
 20. wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika Referatu Organizacyjnego oraz kierownictwa Urzędu Gminy.
            w zakresie obsługi biurowej referatu
 1. przygotowanie korespondencji zewnętrznej Referatu,
 2. pomoc i zastępstwo w realizacji zadań związanych z obsługą Rady Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg i teren Gminy Elbląg.
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   styczeń 2024r.
 5. stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Elbląg,
 6. praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 2. list motywacyjny podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie lub elektronicznie - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, ( fakultatywnie )
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie, kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych - podpisane własnoręcznie lub elektronicznie - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4 – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie własnoręcznie lub elektronicznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Brak podpisu na którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny eliminujący kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-12-12 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – ds. Funduszu Sołeckiego”  należy przesłać na adres: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,82-300 Elbląg  w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby tutejszego urzędu.
Dokumenty można również składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanie się do następnego etapu rekrutacji będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, powiadomimy mailowo lub telefonicznie.
 
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:  Pani Dorota Białobrzeska Kierownik Referatu Organizacyjnego tel. 55 234-18-84 wew. 34.
 3.   Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze naboru zostanie zatrudniony na stanowisku ds. funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 5. Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony