ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansów

Data udostępnienia: 2021-03-15

Ogłoszono dnia: 2021-03-15

Termin składania dokumentów: 2021-03-26 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie*,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia, prawo, administracja, finanse,
 6. udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum 2 lata na stanowisku wymiaru podatków lub księgowości,
 7. znajomość ustaw:
 1. ustawy Ordynacja podatkowa,
 2. ustawy o  podatkach i opłatach lokalnych,
 3. ustawy o  podatku leśnym,
 4. ustawy o  podatku rolnym,
 5. ustawy o finansach publicznych,
 6. o samorządzie gminnym,
 7. o pracownikach samorządowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w stresujących warunkach i pod presją czasu,
 3. umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji,
 4. umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole,
 5. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw w zakresie podatków i opłat lokalny, w szczególności:
  - wymiaru podatku od nieruchomości,
  - wymiaru podatku rolnego,
  -  wymiaru podatku leśnego,
 2.  prowadzenie postępowań podatkowych objętych „ tajemnicą skarbową”,
 3. współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania podatkowego,
 4.  przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, odraczania terminów płatności, rozłożenia na raty,
 5.  przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie spraw w zakresie udzielenia ulg i zwolnień ustawowych,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat,
 8. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,
 9. prowadzenie kontroli podatkowej u podatników.
 10. zapewnienie sprawnej i kompetentnej obsługi interesantów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg i teren Gminy Elbląg.
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   kwiecień 2021r.
 5. stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Elbląg,
 6. praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 2. list motywacyjny podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie lub elektronicznie - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie, kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych - podpisane własnoręcznie lub elektronicznie - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4 – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie własnoręcznie lub elektronicznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Brak podpisu na którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny eliminujący kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-26 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych należy przesłać na adres: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,82-300 Elbląg  w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby tutejszego urzędu.
Dokumenty można również składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanie się do następnego etapu rekrutacji będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, powiadomimy mailowo lub telefonicznie.
 
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela: Skarbnik Gminy Pani Wioletta Kotkowska tel. 55 234-18-84 wew. 25.
 3. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 5. Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony