ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. oświaty

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Oświaty

Data udostępnienia: 2023-01-19

Ogłoszono dnia: 2023-01-19

Termin składania dokumentów: 2023-01-30 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2023

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel polski[1]
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie z   minimum 5-letnim stażem pracy na stanowisku urzędniczym, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z oświatą,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. znajomość przepisów prawa oświatowego, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów Vulcan Płace, Centralny VAT, Płatnik oraz obsługi Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadza się nabór.
 
[1] z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 
b. Wymagania dodatkowe:
      1. Komunikatywność, samodzielność;
      2. Dyspozycyjność.
      3. Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.
      4. Umiejętność obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja przewozu i opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych, w tym także zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych,
 2. kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 3. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, stanowiącym pomoc de minimis,
 4. realizacja przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę,
 5. realizacja zadań związanych z przyznaniem tytułu „Absolwenta Roku” oraz wypłat stypendium Wójta Gminy Elbląg,
 6. rozliczanie pomiędzy gminami dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego poza gminą, w której zamieszkują,
 7. prowadzenie w zastępstwie za inspektora ds. rachuby oświaty dokumentacji dotyczącej spraw płacowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach,
  w tym: sporządzanie list płac i zasiłków, dokonywanie obligatoryjnych i pozostałych potrąceń z wynagrodzeń pracowników, wyliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych obciążających pracownika, prowadzenie rozliczeń z ZUS i z instytucjami podatkowymi,
 8. sporządzanie zaświadczenia ERP-7 potwierdzającego okres zatrudnienia pracowników oświaty oraz osiągane przez nich zarobki,
 9. przekazywanie danych do rejestru VAT związanych ze sprzedażą usług przez szkoły gminne,
 10. dostarczanie przełożonemu niezbędnych opinii, informacji i materiałów w zakresie spraw merytorycznych,
 11. przygotowanie projektów pism urzędowych w zakresie spraw merytorycznych zgodnie z zapisami kpa i instrukcją kancelaryjną oraz prawidłowa ich archiwizacja,
 12. zastępstwo podczas nieobecności Kierownika Referatu Oświaty.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

     1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg i teren                          
        Gminy Elbląg.
     2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
     3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
     4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   luty 2023,
     5. stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu,
     6. praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
 2. list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  podpisane własnoręcznie  - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
 8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie własnoręcznie lub elektronicznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie Pracy oraz wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych,
 10. brak podpisu pod którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny i eliminuje kandydata z postepowania rekrutacyjnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-01-30 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. oświaty należy przesłać na adres: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,82-300 Elbląg  w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby tutejszego urzędu.
 
Dokumenty można również składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: /Gmina Elbląg /Skrytka ESP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanie się do następnego etapu rekrutacji będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, powiadomimy mailowo lub telefonicznie.
 
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony