ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury

Data udostępnienia: 2023-10-03

Ogłoszono dnia: 2023-10-03

Termin składania dokumentów: 2023-10-18 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2023

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie*,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie min. średnie,
 6. znajomość przepisów:
 1. ustawy Prawo budowlane,
 2. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. ustawy o samorządzie gminnym,
 1. minimum 5 letni staż pracy w administracji,
 2. doświadczenie na stanowisku związanym z budownictwem.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, umiejętność współpracy z klientem i w zespole pracowników,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. ustawa prawo wodne,
 5. ustawa o drogach publicznych,
 6. ustawa prawo energetyczne,
 7. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i nadzorowanie prawidłowego utrzymania terenów oraz mienia komunalnego, w tym utrzymanie zieleni,
 2. kontrola stanu technicznego obiektów komunalnych będących własnością gminy Elbląg oraz prowadzenie remontów w tych obiektach,
 3. koordynowanie wyposażania terenów komunalnych w urządzenia i sprzęt,
 4. nadzorowanie wykonawstwa remontów oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu ich realizacji pod względem rzeczowym i finansowym,
 5. organizowanie i nadzorowanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, mostów, przepustów i przejazdów kolejowo-drogowych,
 6. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia drogowego, weryfikacja faktur, prowadzenie racjonalnej eksploatacji, w tym przeglądów oświetlenia drogowego,
 7. organizowanie (w tym przygotowywanie projektów umów) i monitorowanie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 8. sporządzanie raportów, sprawozdań i rozliczeń wynikających z powierzonego zakresu obowiązków,
 9. sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych dla planowanych zamówień w ramach powierzonego zakresu obowiązków,
 10. uczestniczenie w procesie realizacji powierzonych zadań na każdym jego etapie (wybór wykonawcy, realizacja umowy, okres gwarancji).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg i teren Gminy Elbląg.
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –   październik, listopad 2023r.,
 5. stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Elbląg,
 6. praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 7. konieczność prowadzenia wizji w terenie, częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 2. list motywacyjny podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie lub elektronicznie - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie, kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych - podpisane własnoręcznie lub elektronicznie - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4 – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie własnoręcznie lub elektronicznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Brak podpisu na którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny eliminujący kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-10-18 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na  stanowisko urzędnicze – ds. inwestycji i remontów” -  należy przesłać na adres: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,82-300 Elbląg  w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby tutejszego urzędu.
Dokumenty można również składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP.
Aplikacje, które wpłyną do tut. urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanie się do następnego etapu rekrutacji będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, powiadomimy mailowo lub
telefonicznie.
 
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela: Zastępca Wójta Gminy Pan Roman Pawłowski tel. 55 234-18-84 wew. 22
 3.   Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze naboru zostanie zatrudniony na stanowisku ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 5. Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.
 
* poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele     innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony