ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w MyślęcinieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie

Szczegóły informacji

Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00098245/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-14 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-14 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/477135

Ogłoszono dnia: 2021-06-29 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477135
 
Uwaga:
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ wraz z załącznikami dostępne są w wersji elektronicznej na stronie postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/477135
 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 650 000 zł brutto.
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie
Oferta Nr 1 - pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz
« powrót do poprzedniej strony