ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 541401-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-06-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-06-10 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, sekretariat (pok. nr 20)

Ogłoszono dnia: 2020-05-20 przez

Treść:

 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej Bip Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa osobno każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 
 
 
UWAGA!
W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.06.2020r. do godz. 10:00
oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 10.06.2020r. na godz. 10:15
 
 
 
 

Załączniki