Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Zapewnienie opieki gwarantującej uczniom bezpieczny dowóz i odwóz do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2023 roku

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00487591/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-12-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-12-19 10:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703366

Ogłoszono dnia: 2022-12-09 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703366
 
Zgodnie z art. 61 ust.1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.) komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703366
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę 247380 zł brutto.