Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kazimierzowo i Władysławowo” w podziale na części

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00472867/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-11-24 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-11-24 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/841184

Ogłoszono dnia: 2023-11-02 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/841184
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/841184
Zmiana treści SWZ - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z póżn. zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2500000 zł brutto, w tym na część nr 1 (Kazimierzowo): 2200000 zł brutto (WPF), a na część nr 2 (Władysławowo): 300000 zł brutto.