ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00008242/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-03-03 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-03-03 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/425879

Ogłoszono dnia: 2021-02-17 przez

Treść:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym
Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie i kosztorys ofertowy) należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_elblag na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania:   https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/425879
 
Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierza przeznaczyć 240000 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z  późn. zm.) zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w z art. 275 ust. 1, tj. trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na „Budowie ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2”.

Załączniki