ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2021/BZP 00070896/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-12 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-12 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/457502

Ogłoszono dnia: 2021-06-01 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/457502
 
Uwaga:
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ wraz z załącznikami do pobrania na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/457502
 
Zmiana treści SWZ - pobierz
1 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia - pobierz
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 798 000 zł brutto.
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz