Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów” w formule zaprojektuj i wybuduj

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 2023/BZP 00086866

Termin składania ofert / wniosków: 2023-02-24 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-02-24 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725200

Ogłoszono dnia: 2023-02-08 przez

Treść:

                                                                                                                                                                                         
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
Inwestycja będzie realizowana w oparciu o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00124-65150-UM1410040/22 z dnia 15 grudnia 2022r.
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/725200
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725200
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zmiana treści SWZ - pobierz
Wyjaśnienia treści SWZ - pobierz