ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).Drukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko ds. koordynacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogłoszono dnia: 2017-05-10 12:22:33

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Krystyna Jasińska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
pokój nr 33

Telefon kontaktowy

55 234 18 86 w.38

Adres e-mail

krystyna.jasinska@gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

Zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).
W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg, pokój nr 33

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).

Opłaty

Opłatę wnosi się dla każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:
A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy,
B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy,
C) powyżej 18% zawartości alkoholu – kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2100 zł należnej za cały rok kalendarzowy.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustalona na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim, składanego do 31 stycznia):
A) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37500 zł,
B) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37500 zł,
C) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77000 zł.
 
Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
Obowiązek składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za poprzedni rok kalendarzowy, dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin składania oświadczeń upływa z dniem 31 stycznia danego roku.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłat w terminach i wysokościach j/w, przedsiębiorcy przysługuje dodatkowe 30 dni na dokonanie powyższych czynności wraz z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłat, o których mowa w art. 18 ust. 12a i ust. 12b ustawy.
 
Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia do kasy Urzędu Gminy Elbląg lub na konto:
PKO BP S.A. Nr konta: 95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487,  późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827, z późn. zm.)
4. Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Elbląg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
5. Uchwała Nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Elbląg  z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/73/2007  Rady Gminy Elbląg z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Elbląg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu