ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2020

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot petycji:
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W jaki sposób można wnieść petycję?
- petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
- oznaczenie adresata petycji
- wskazanie przedmiotu petycji

Petycja musi być podpisana:
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Gdzie złożyć petycję?

w Urzędzie Gminy Elbląg:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00,
Sekretariat, pokój 20,
ul. Browarna 85,
82-300 Elbląg,
tel. 55 234 18 86
fax 55 234 08 71,
e-mail: sekretariat @ gminaelblag.pl
 

Drogą elektroniczną:
e-mail: sekretariat @ gminaelblag.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP

Akapit nr 3 - brak tytułu

Sposób rozpatrywania petycji:
- petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące
- podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)
- adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uwagi:
- petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia
- podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U.2014 r.  poz. 1195).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Tulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Tulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-09 10:56:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-09 10:58:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-18 22:13:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »