ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. księgowości budżetowej oświaty

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Elbląg

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Oświaty

Data udostępnienia: 2019-11-18

Ogłoszono dnia: 2019-11-18 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-02 00:00:00

Nr ogłoszenia: 9

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe lub średnie,  
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. znajomość przepisów :
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • oświatowych i samorządowych,
 • wynikających z Karty Nauczyciela,
 • Kodeks postępowania administracyjnego
b. Wymagania dodatkowe:
 1.  odporność na stres i wysoka kultura osobista,
 2. komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole pracowników,
 3. umiejętność organizacji pracy,
 4. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej oświaty.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 2. bieżąca ewidencja zobowiązań,
 3. weryfikacja kont rozrachunkowych w okresach miesięcznych,
 4. terminowość i poprawność składania sprawozdań z wykonania budżetu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. ½ wymiaru czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy –  styczeń 2020

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV) podpisany własnoręcznie,
2)list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
3)kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie- stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
4)kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej
w zatrudnieniu,
5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)oświadczenie, kandydata  o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych- podpisania własnoręcznie   - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
7)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
8)oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4,
9)Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć pisemne oświadczenie podpisane własnoręcznie
o następującej treści :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. , poz. 1000 z późn. zm.) -  załącznik nr 5
10)kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-02 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej oświaty” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg ,
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2019 r. do godziny 1500.
Podany termin dotyczy także aplikacji nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Elbląg.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach naboru będą  umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85.
c. Miejsce:
należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg ,
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2019 r. do godziny 1500.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela:
 • kwestie organizacyjne: Wioletta Kotkowska– Skarbnik Gminy Elbląg –  tel. 55/234 18 84 w. 25
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku ds. księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 
Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.
« powrót do poprzedniej strony