Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji wygaszającej lub cofającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział: Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

Ogłoszono dnia: 2008-09-30 09:58:41

Termin załatwienia

1. Bez zbędnej zwłoki najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o wygaśnięcie zezwolenia. 2. Bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu i potwierdzeniu nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które obligują do cofnięcia zezwolenia z urzędu.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
pokój nr 10

Telefon kontaktowy

55 234-18-84 wew. 43

Adres e-mail

magdalena.roszak@gops.gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

 1. Złożenie wniosku bądź zaistnienie okoliczności wymienionych w przepisach (patrz: uwagi)
 2. Analiza sytuacji
 3. Przygotowanie właściwej decyzji
 4. Uregulowanie należności
 5. Wydanie decyzji
 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg, pokój nr 10 lub pocztą za potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek przedsiębiorcy wskazujący przyczynę wygaśnięcia zezwolenia
 • Gromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących danej sprawy
   
   

Opłaty

Brak
 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg.
 

Uwagi

1. Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży,
2) upływu terminu ważności zezwolenia,
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit.a (niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.  
W przypadku o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit.b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu  dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej  w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
2. Podstawą do cofnięcia zezwolenia są dokumenty potwierdzające nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadkach poniżej wyszczególnionych:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy,
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3) powtarzającego się, co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy,
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jednolity Dz. U. z 2019r.  poz. 2277 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.). 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Jasińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-30 07:32:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krystyna Jasińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-30 09:58:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krystyna Jasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11 10:19:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5411 raz(y)