Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży

Wydział: Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

Ogłoszono dnia: 2008-07-22 10:27:16

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Magdalena Roszak

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
pokój nr 10

Telefon kontaktowy

55 234-18-84 wew. 43

Adres e-mail

magdalena.roszak@gops.gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku dokonywane są oględziny dot. lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Kompletny wniosek jest przekazywany na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu zaopiniowania zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Elbląg. Opinia w formie postanowienia jest odbierana przez wnioskodawcę osobiście lub wysyłana pocztą. Po uprawomocnieniu się postanowienia wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, którego odbiór odbywa się osobiście, po dokonaniu stosownej opłaty.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg,
ul. Browarna 85
pokój nr 10

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (kserokopie z możliwością wglądu do oryginału):
 
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
  3. decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1252 z poóźn. zm.).

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku wynoszą:
1) A- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) B- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) C- 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata, o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  1) 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2) 37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3) 77.000 zł dla napojów powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
Obowiązek składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za poprzedni rok kalendarzowy, dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin składania oświadczeń upływa z dniem 31 stycznia danego roku.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłat w terminach i wysokościach j/w, przedsiębiorcy przysługuje dodatkowe 30 dni na dokonanie powyższych czynności wraz z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłat, o których mowa w art. 18 ust. 12a i ust. 12b ustawy.

Opłata wnoszona jest do kasy Urzędu Gminy Elbląg lub na konto:
PKO BP  S.A. 95 1440 1101 0000 0000 1393 4697 (z zapisem: opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wymienić rodzaj zezwolenia).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Od decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg.

Uwagi

1.Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Elbląg,
b) wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty o której mowa w art. 11 1

 e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
f) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
h) prowadzenia sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
i) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
2. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
3. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Opłata za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
1)      1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2)      1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3)      2,7% wartości zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 z póżn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz.1044 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 roku poz. 646 z późn. zm.).
5. Uchwała Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Elbląg maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lipca 2018 roku, poz. 3003).
6. Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Elbląg zasad usytuowania, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach pyblicznych (Dz.U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lipca 2018 roku poz. 3004), {Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.4131.262.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku stwierdził nieważność § 1 Uchwały (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego a dnia 23 lipca 2018 roku poz.3246)}.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Jasińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-22 10:27:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wójtowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-22 10:27:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wójtowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-10 12:14:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6296 raz(y)