ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2023-10-25

Ogłoszono dnia: 2023-10-25

Termin składania dokumentów: 2023-11-07 15:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2023

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie*,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie min. średnie,
 6. znajomość przepisów:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy Ordynacja podatkowa,
 3. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 4. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 5. ustawy o rachunkowości.
       7. doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w księgowośc
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, umiejętność współpracy z klientem i w zespole pracowników,
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie wszystkich czynności związanych z wymiarem podatku od środków transportowych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis, pomocy publicznej udzielonej podmiotom gospodarczym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 3. przygotowywanie projektów decyzji w sprawach umarzania, odraczania i rozkładania na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją środków trwałych ich aktualizacją, weryfikacją i rozliczeniem różnic ewidencyjnych.
 5. prowadzenie, aktualizacja, udostępnienie lub wprowadzanie danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ustawy o finansach publicznych z chwilą wejścia w życie tego obowiązku. 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg i teren Gminy Elbląg.
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia pracy – listopad 2023r.
 5. stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Elbląg,
 6. praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 2. list motywacyjny podpisany własnoręcznie lub elektronicznie,
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie lub elektronicznie - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, ( fakultatywnie )
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie, kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych - podpisane własnoręcznie lub elektronicznie - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 7. oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 8. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie  rekrutacji stanowiący załącznik nr 4 – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. Ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie własnoręcznie lub elektronicznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Brak podpisu na którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny eliminujący kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-07 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Nabór na  stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej”  należy przesłać na adres: Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg  w nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby tutejszego urzędu.
Dokumenty można również składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Elbląg odrębnym zarządzeniem.
 
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanie się do następnego etapu rekrutacji będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminaelblag.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, powiadomimy mailowo lub telefonicznie.
 
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przez złożenie dokumentów uczestnik naboru wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 2. Informacji o konkursie udziela: Skarbnik Gminy Pani Wioletta Kotkowska tel. 55 234-18-84 wew. 25.
 3. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze naboru zostanie zatrudniony na stanowisku ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Elbląg pozostaną w aktach osobowych.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 5. Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu naboru. Po upływie powyższego terminu dokumenty, które nie zostaną odebrane będą zniszczone.
 
* poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele     innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony