Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Gronowo Górne

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2024/BZP 00070493

Termin składania ofert / wniosków: 2024-02-15 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-02-15 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/879965

Ogłoszono dnia: 2024-01-26 przez

Treść:

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o finansowe wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Edycja ósma”.
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/879965
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ  - pobierz
Załączniki do SWZ dostępne są pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/879965
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć w budżecie na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 900 000zł. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o finansowe wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Edycja ósma” w kwocie 1 900 000 zł.
Informacja z otwarcia ofert - pobierz