ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Decyzja o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoDrukuj informacjęSprawa: Decyzja o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2008-08-11 11:31:37

Termin załatwienia

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 60 dni.

Osoba kontaktowa

Jacek Stando

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Browarna 85
Sekretariat Urzędu Gminy- pokój nr 20
Informacje – stanowisko ds. gospodarki przestrzennej – pokój nr 6
Tel. 055 234 18 84 wew. 44
Godziny pracy:
- w środy 8:00 – 16:00
- w pozostałe dni robocze 7:00 – 15:00

Telefon kontaktowy

Tel. 055 234 18 84 wew. 44

Sposób załatwienia

Opis procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
– Rozpatrzenie wniosku inwestora o wydanie decyzji.
– Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego.
– Dokonanie analiz:
a) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
b) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
– Dokonanie analizy pozwalającej na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
– Dokonanie uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej:
a) wojewodą, marszałkiem województwa w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc z końcem 2002 r.,
b) wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
c) dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
d) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
e) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
f) wojewodą – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
g) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
h) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.
W/w uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
– Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
– Decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, pokój nr 6 lub przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu należy dołączyć:
– załącznik graficzny z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem, przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru wokół wnioskowanej działki w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
– opis funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, zapotrzebowanie na wodę, energię i sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,
– charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
– dokument potwierdzający, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (wstępne umowy zawarte między właściwymi przedsiębiorstwami branżowymi a inwestorem),
– inne dokumenty wynikające ze specyfiki wnioskowanej inwestycji.
– pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Czas realizacji

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 60 dni.

Opłaty

– od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107.00 zł,
– od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu – 56.00 zł,
– od złożenia pełnomocnictwa 17.00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Formularz wniosku o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1, który jest dostępny również w Urzędzie Gminy Elbląg w pokoju nr 6

Podstawa prawna

– Art. 59-67, art. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., z późniejszymi zmianami),
– Art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z 2003 r., z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589 z 2003 r.),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.),
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2004 r., z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.).

« powrót do poprzedniej strony