Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2008-08-11 11:31:37

Termin załatwienia

Wniosek - Decyzja o warunkach zabudowy - zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 60 dni. Wniosek - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -w terminie 65 dni

Osoba kontaktowa

Jacek Stando

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
pokój nr 35

Telefon kontaktowy

Tel. 055 234 18 84 wew. 44

Sposób załatwienia

Opis procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
– Rozpatrzenie wniosku inwestora o wydanie decyzji.
– Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego.
– Dokonanie analiz:
a) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
b) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
– Dokonanie analizy pozwalającej na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
– Dokonanie uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej:
a) wojewodą, marszałkiem województwa w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc z końcem 2002 r.,
b) wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
c) dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
d) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
e) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
f) wojewodą – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
g) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
h) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.
W/w uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
– Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
– Decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, pokój nr 35 lub przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu należy dołączyć:
– załącznik graficzny z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem, przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru wokół wnioskowanej działki w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
– opis funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, zapotrzebowanie na wodę, energię i sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,
– charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
– dokument potwierdzający, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (wstępne umowy zawarte między właściwymi przedsiębiorstwami branżowymi a inwestorem),
– inne dokumenty wynikające ze specyfiki wnioskowanej inwestycji.
– pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Czas realizacji

Wniosek - Decyzja o warunkach zabudowy - zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 60 dni.
Wniosek - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -w terminie 65 dni

Opłaty

– od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 598.00 zł (z opłaty jest zwolniony właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego wniosek dotyczy)
– od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu – 56.00 zł,
– od złożenia pełnomocnictwa 17.00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1, który jest dostępny również w Urzędzie Gminy Elbląg w pokoju nr 35

Podstawa prawna

– Art. 59-67, art. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 778, z późn. zm.),

– Art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193 poz 1194 z óźn zm.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.),

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm),

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Stando
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-11 10:12:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anita Bartnicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-11 11:31:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anita Bartnicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-04 11:51:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10358 raz(y)