ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWODrukuj informację Zamówienie publiczne: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO

Szczegóły informacji

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowakowie

Finansowanie: Środki zewnętrzne

Nr UZP: 2021/BZP 00117773/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-23 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-23 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/481833

Ogłoszono dnia: 2021-07-16 przez

Treść:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481833
 
Uwaga:
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści ustawą Pzp Ochotnicza Straż Pożarna w Nowakowie (zwana dalej OSP) powierzyła Gminie Elbląg przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych, polegających na zapewnieniu Zamawiającemu - OSP wsparcia w związku z udzielaniem zamówienia, w szczególności przez zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej Zamawiającemu udzielanie zamówień, doradztwo dotyczące planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) komunikacja
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SWZ wraz z załącznikami dostępne są w wersji elektronicznej na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/481833
Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 822 255 zł brutto.
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz
« powrót do poprzedniej strony