ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-06-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:29:27 Upublicznienie elementu informacja Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i inspektora nadzoru inwestorskiego polegających na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Elblągu, ul. Żeromskiego 2B wpisanego do rejestru zabytków dnia 24.12.1992 w pozycji 242/92 realizowanego w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 14/2017 z dnia 27.01.2017r. – pozwolenia na budowę oraz Decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 10/2017 z dnia 26.01.2017r. – pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Elblągu
(widoczna od 2018-06-18 00:00:00 do 2018-06-25 09:00:00)
Barbara Wiśniewska
07:25:46 Edycja elementu informacja Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim Radosław Zybała
07:25:13 Edycja elementu informacja Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim Radosław Zybała
07:24:16 Edycja elementu informacja Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim Radosław Zybała

Zmiany z dnia: 2018-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:22:21 Upublicznienie elementu dokument Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Anna Wójtowicz
11:21:28 Edycja elementu sprawa Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Anna Wójtowicz
11:19:28 Edycja elementu dokument Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego Anna Wójtowicz
11:18:47 Upublicznienie elementu dokument Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego Anna Wójtowicz
07:54:08 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Elbląg ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony i ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg
(widoczna od 2018-06-15 00:00:00 do 2018-07-19 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2018-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji GP.6733.05.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej położonych na działkach nr 450, 455 i 456 w miejscowości Komorowo Żuławskie, gm. Elbląg.
(widoczna od 2018-06-14 00:00:00 do 2018-06-30 00:00:00)
Jacek Stando

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg