ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z zabudową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 617.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - specyfikacja techniczna (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 300.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna zamówienia (DOCX, 26.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 81.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.2 KiB)
 • Uzupełnione ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w miejscowości Helenowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 669.3 KiB)
 • NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 po zmianie - formularz ofertowy (DOCX, 28.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 15.7 KiB)
 • NIEAKTUALNY Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 368.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 po zmianie - wzór umowy (PDF, 369 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - kanalizacja deszczowa (PDF, 281.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - roboty drogowe (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - kanalizacja deszczowa (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - roboty drogowe (ZIP, 8.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary robót - kanalizacja (PDF, 92.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary robót - branża drogowa (PDF, 825.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 115.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (167.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - wykaz punktów poboru (XLS, 214 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 79 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz JEDZ w wersji edytowalnej (DOC, 209 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz dostaw (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 636.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy dot. wykazania braku przesłanek do wykluczenia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 8 - pełnomocnictwo dla Wykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ PO MODYFIKACJI tekst jednolity (PDF, 740.2 KiB)
 • SIWZ NIEAKTUALNA (PDF, 9.1 MiB)
 • ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 13.9 KiB)
 • NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 82.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ zmodyfikowana 24.08.2020 (PDF, 904.4 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia zmodyfikowany 24.08.2020 (PDF, 904.4 KiB)
 • Projekt umowy zmodyfikowany 24.08.2020 (PDF, 665.3 KiB)
 • Wykaz Cen zmodyfikowany 24.08.2020 (XLSX, 15.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 823.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 600.8 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ZIP, 83.5 KiB)
 • Załącznik do oferty - Wykaz cen (XLSX, 15.1 KiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (DOCX, 38.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1010128N Nowakowo - Kępa Rybacka - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa Rys. 1 - Rys. 6 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa Rys. 7 - Rys. 12 (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 778.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 370.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 117.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 37.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Myślęcin i Przezmark
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 10a - Dokumentacja projektowa - Zadanie I - Myślęcin (ZIP, 6.8 MiB)
 • Załącznik Nr 11a - Przedmiar Robót - Zadanie I - Myślęcin (PDF, 69.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9a - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Zadanie I - Myślęcin (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10b - Dokumentacja projektowa - Zadanie II - Przezmark (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik Nr 10b - Dokumentacja projektowa Rysunki - Zadanie II - Przezmark (ZIP, 14.8 MiB)
 • Załącznik Nr 11b - Przedmiar Robót - Zadanie II - Przezmark (PDF, 873.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9b - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Zadanie II - Przezmark (PDF, 2.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 675.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 16.1 KiB)
 • Załącznik nr 6a - wzór umowy Myślęcin (PDF, 370 KiB)
 • Załącznik nr 6b NIEAKTUALNY - wzór umowy Przezmark (PDF, 369.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 6b POPRAWIONY - wzór umowy Przezmark (PDF, 369.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ogrodzenia wraz z miejscami siedzącymi dla stadionu klubu B Klasy KS Zagłada Lisów w miejscowości Lisów, działka nr 13/53, obręb Drużno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 663.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 370.6 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 44.4 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (PDF, 106 KiB)
 • załącznik nr 11.1 - PB projekt budowlany (ZIP, 1.5 MiB)
 • załącznik nr 11.1 - PB projekt zagospodarowania (ZIP, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 116.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działce nr 34 w miejscowości Pilona gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 677 KiB)
 • strona tytułowa SIWZ (PDF, 508.1 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - wzór umowy (PDF, 387.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (PDF, 124.7 KiB)
 • załącznik nr 11.1 - projekt budowlany (ZIP, 3.4 MiB)
 • załącznik nr 11.2 - BIOZ (PDF, 35.5 KiB)
 • NIEAKTUALNY załącznik nr 12 - przedmiary (PDF, 1.1 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 130.3 KiB)
 • załącznik nr 12 UZUPEŁNIONY - przedmiary (PDF, 493.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji