ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-14 2018-05-29 11:00:00 Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu unieważniony
 • SIWZ (PDF, 478.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 260.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 356.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (DOC, 93.5 KiB)
 • załącznik nr 11 - pozwolenia na budowę (ZIP, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB opis (PDF, 5.7 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB rysunki elewacji (ZIP, 2.3 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB rzuty (ZIP, 3.3 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB analiza obszaru oddziaływania (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB plan sytuacyjny (PDF, 890.7 KiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB przekroje (PDF, 469.2 KiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW okna - opis (PDF, 424.6 KiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW okna (ZIP, 1.7 MiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW elewacja lokalizacja okien (ZIP, 1.5 MiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW dach (PDF, 95.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu nr 557111-N-2018 (HTM, 111.8 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 833.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 13.5 KiB)
2 2018-04-27 2018-05-14 10:00:00 "Utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Nr 1100N przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowakowo” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 500.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 126.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 210 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 208.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 133.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 134.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 125.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 254.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 352.5 KiB)
3 2018-04-23 2018-05-10 11:00:00 Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 691.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 113.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 264.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (ZIP, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 10.1 - STWiORB (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 10.2 - STWiORB wod.-kan. (ZIP, 229.1 KiB)
 • załącznik nr 11 - opinia geotechniczna (PDF, 3.6 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PBW architektura opis (ZIP, 8.5 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PBW architektura opis cz.2 oblicz. statyczne (PDF, 6.5 MiB)
 • załącznik nr 12.2 - PBW architektura rysunki (ZIP, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 12.3 - PWB zagospodarowanie terenu rysunki (ZIP, 2.1 MiB)
 • załącznik nr 12.4 - PBW konstrukcja pale rysunki (ZIP, 559.6 KiB)
 • załącznik nr 12.5 - PBW branża sanitarna cz.1 instalacje (ZIP, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 12.5 - PBW branża sanitarna cz.2 przyłącza (ZIP, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 12.6 - PBW branża elektryczna (ZIP, 4.4 MiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • zaktualizowane szkice: więźba, poddasze, parter, dach (ZIP, 501.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 423.2 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 743.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 24.5 KiB)
4 2018-03-30 2018-04-17 11:00:00 Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów unieważniony
 • SIWZ (PDF, 702.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 264.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (ZIP, 808.5 KiB)
 • do załącznika nr 9 - przedmiar robót elektrycznych (PDF, 2.2 MiB)
 • załącznik nr 10.1 - STWiORB (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 10.2 - STWiORB wod.-kan. (ZIP, 229.1 KiB)
 • załącznik nr 11 - opinia geotechniczna (PDF, 3.6 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PBW architektura opis (ZIP, 8.5 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PBW architektura opis cz.2 oblicz. statyczne (PDF, 6.5 MiB)
 • załącznik nr 12.2 - PBW architektura rysunki (ZIP, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 12.3 - PWB zagospodarowanie terenu rysunki (ZIP, 2.1 MiB)
 • załącznik nr 12.4 - PBW konstrukcja pale rysunki (ZIP, 559.6 KiB)
 • załącznik nr 12.5 - PBW branża sanitarna instalacje (ZIP, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 12.5 - PBW branża sanitarna przyłącza (ZIP, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 12.6 - PBW branża elektryczna (ZIP, 4.4 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 113.7 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 443.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 366.9 KiB)
5 2018-03-15 2018-03-23 10:00:00 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki” w toku
 • SIWZ (PDF, 990.5 KiB)
 • Załącznik numer 1 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Zał. nr 2 SIWZ Odpady Umowa (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik numer 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik numer 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik numer 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 152.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416 KiB)
 • Informacja o wyborze Najkorzystniejszej oferty (PDF, 192.5 KiB)
6 2018-03-13 2018-04-05 10:00:00 „Przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N – etap I – przebudowa odcinka o długości 843m” rozstrzygnięty
 • SIWZ_Nowina (PDF, 494.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 133.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 211.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 218.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 133.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 137.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - projekt umowy (PDF, 260.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary Drogowe Nowina (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary Kanalizacja Nowina (PDF, 115.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Drogowe Nowina (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - PZD Drogowe Nowina (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Profile Drogowe Nowina (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Przekroje 1 Drogowe Nowina (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Przekroje 2 Drogowe Nowina (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Kanalizacja Nowina (ZIP, 135.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Rysunki 1 Kanalizacja Nowina (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Rysunki 2 Kanalizacja Nowina (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne WiOR Drogowe Nowina (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne WiOR Kanalizacja Nowina (PDF, 273.9 KiB)
7 2018-01-25 2018-02-12 10:00:00 Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Pilona rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 429.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 122.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 178.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 204.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 129.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 129.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 229.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 Przedmiary robót (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Pilona (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - RYSUNKI Pilona (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne WiOR Pilona (PDF, 2.1 MiB)
8 2018-01-25 2018-02-12 10:00:00 Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 101011N w m. Czechowo rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana (PDF, 92.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 431.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 204.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 204.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 130 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 229.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary Czechowo (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Czechowo (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja - RYSUNKI Czechowo (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne WiOR Czechowo (PDF, 1.1 MiB)
9 2017-12-01 2017-12-15 11:00:00 Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 644.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych NIEAKTUALNY zastąpiony przez załącznik nr 5 po zmianie (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 po zmianie - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 300.5 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (ZIP, 545.5 KiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ zagospodarowanie terenu (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ - szkice altan (ZIP, 1.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ (ZIP, 9.6 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 107.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 9.6 KiB)
 • modyfikacja treści SIWZ (PDF, 345.9 KiB)
 • modyfikacja treści SIWZ - druga (PDF, 949.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - drugie (HTML, 15.3 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 682.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.3 KiB)
10 2017-11-30 2017-12-15 10:00:00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101054N i budowa odcinka drogi gminnej – łącznik pomiędzy ul. Kryształową (101020N) a ul. Opalową (1137N) – w miejscowości Gronowo Górne rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 940.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 453.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 209.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 134.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 124.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 233.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Roboty drogowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Kanalizacja deszczowa (PDF, 82.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Roboty drogowe (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Roboty drogowe (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 543 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Roboty drogowe (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 268.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu