ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-01 2017-12-15 11:00:00 Urządzenie miejsca postoju rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w miejscowości Myślęcin i w miejscowości Przezmark rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 644.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych NIEAKTUALNY zastąpiony przez załącznik nr 5 po zmianie (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 po zmianie - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 300.5 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (ZIP, 545.5 KiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ zagospodarowanie terenu (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ - szkice altan (ZIP, 1.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - OPZ (ZIP, 9.6 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 107.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 9.6 KiB)
 • modyfikacja treści SIWZ (PDF, 345.9 KiB)
 • modyfikacja treści SIWZ - druga (PDF, 949.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - drugie (HTML, 15.3 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 682.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 31.3 KiB)
2 2017-11-30 2017-12-15 10:00:00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101054N i budowa odcinka drogi gminnej – łącznik pomiędzy ul. Kryształową (101020N) a ul. Opalową (1137N) – w miejscowości Gronowo Górne rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 940.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 453.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 209.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 134.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 124.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 233.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Roboty drogowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Kanalizacja deszczowa (PDF, 82.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Roboty drogowe (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Roboty drogowe (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 543 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Roboty drogowe (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 268.4 KiB)
3 2017-11-16 2017-11-23 10:00:00 "Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w sezonie zimowym 2017/2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 904.8 KiB)
 • SIWZ Odśnieżanie (PDF, 443.1 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 180.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 179.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 204.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz usług (PDF, 129.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (PDF, 239.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 204.8 KiB)
 • Zał. nr 1A do umowy - Wykaz dróg, ulic i chodników - REJON NR 1 (PDF, 185 KiB)
 • Zał. nr 1B do umowy - Wykaz dróg, ulic i chodników - REJON NR 2 (PDF, 162.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do umowy - Wykaz rozliczniowy pracy sprzętu (PDF, 131.4 KiB)
4 2017-11-08 2017-11-22 11:00:00 Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 626.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 20 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (ZIP, 184.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW opis techniczny i BIOZ (ZIP, 297.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 1-2 (ZIP, 7 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 3-6 (ZIP, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 7-23 (ZIP, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 9a - PB_PW elektroenergetyczny (ZIP, 7.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 124.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu 612903-N-2017 (HTM, 99.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 444.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 33.9 KiB)
5 2017-10-18 2017-11-06 11:00:00 Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg unieważniony
 • SIWZ (PDF, 619.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 20 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (ZIP, 184.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW opis techniczny i BIOZ (ZIP, 297.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 1-2 (ZIP, 7 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 3-6 (ZIP, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - PB_PW rys. 7-23 (ZIP, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 9a - PB_PW elektroenergetyczny (ZIP, 7.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 124.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 99.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 468.1 KiB)
6 2017-09-08 2017-09-25 10:00:00 "Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 983.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnyh Warunków Zamówienia (PDF, 447.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 132.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 205.4 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 211.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 132.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 131.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 257.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiary (PDF, 205 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa Roboty drogowe (ZIP, 3.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa Profile i przekroje (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa Kanalizacja deszczowa (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.7 MiB)
7 2017-08-30 2017-09-15 10:00:00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole o długości 1,1 km. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 876.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 447.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 211.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 234.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Profile (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Przekroje 1 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Przekroje 2 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Technicze Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 367.2 KiB)
8 2017-08-25 2017-09-12 10:00:00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101054N i budowa odcinka drogi gminnej – łącznik pomiędzy ul. Kryształową (101020N) a ul. Opalową (1137N) – w miejscowości Gronowo Górne unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 944.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 446.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 209.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 133.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 124.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 233.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Roboty drogowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary - Kanalizacja deszczowa (PDF, 82.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Roboty drogowe (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Roboty drogowe (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 543 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunki - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Roboty drogowe (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR - Kanalizacja deszczowa (ZIP, 268.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 326.2 KiB)
9 2017-08-11 2017-08-28 10:00:00 Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Adamowo i Nowakowo rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.3 KiB)
 • SIWZ Adamowo Nowakowo (PDF, 402.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 205 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 286.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 180.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 131.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 121.8 KiB)
 • załącznik nr 7a - wzór umowy (PDF, 230.6 KiB)
 • załącznik nr 7b - wzór umowy (PDF, 231.2 KiB)
 • załącznik nr 8a - przedmiar Adamowo (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 8b - przedmiar Nowakowo (PDF, 914.6 KiB)
 • załącznik nr 9a - dokumentacja projektowa Adamowo (PDF, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 9b - dokumentacja projektowa Nowakowo (PDF, 3.5 MiB)
 • załącznik nr 10a - STWiORB Adamowo (PDF, 756.9 KiB)
 • załącznik nr 10b - STWiORB Nowakowo (PDF, 781.2 KiB)
10 2017-07-20 2017-08-08 10:00:00 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. rozstrzygnięty
 • Pytania do SIWZ EGZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 905.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 624.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Wykaz PPE (PDF, 719.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 Wykaz PPE (XLS, 177.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Formularz_oferty (PDF, 306.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy spełnianie warunków (PDF, 273.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy wykluczenie (PDF, 280.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw (PDF, 265.6 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Umowa projekt (PDF, 422.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Pełnomocnictwo (PDF, 265.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 275.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu