ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-01 2018-10-16 10:00:00 „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych obsługujących osiedla mieszkaniowe po byłych PGR” rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 529.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 131 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie I (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 618.3 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie II (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10.2 - Przedmiary robót - Zadanie II (PDF, 216.4 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Dokumentacja projektowa - Zadanie III (ZIP, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 9.3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie III (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - Przedmiary robót - Zadanie III (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 8.4 - Dokumentacja projektowa - Zadanie IV (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 9.4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie IV (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.4 - Przedmiary robót - Zadanie IV (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8.5 - Dokumentacja projektowa - Zadanie V (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 9.5 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie V (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 10.5 - Przedmiary robót - Zadanie V (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8.6 - Dokumentacja projektowa - Zadanie VI (ZIP, 5 MiB)
 • Załącznik nr 9.6 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie VI (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 10.6 - Przedmiary robót - Zadanie VI (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie I (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 10.1 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 101.4 KiB)
2 2018-10-01 2018-10-10 10:00:00 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w toku
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 730.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz PPE (PDF, 839.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (PDF, 307.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków (PDF, 275.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 283.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw (PDF, 269 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 432.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 278.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Pełnomocnictwo (PDF, 268.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. braku przesłanek (PDF, 271.5 KiB)
3 2018-09-24 2018-10-10 11:00:00 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Gronowo Górne - Czechowo, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu 620924-N-2018 (HTM, 114.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 653.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 273.5 KiB)
 • załącznik nr 8.1 - przedmiary robót na budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz ze SPCW1 i SPCW2 (PDF, 144.9 KiB)
 • załącznik nr 8.2 - przedmiary na zasilanie elektroenergetyczne SPCW1 i SPCW2 (PDF, 546.4 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. opis (ZIP, 125.2 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. BIOZ (ZIP, 63.8 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W rys. 1-2 (ZIP, 5.8 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 3-4 (ZIP, 5.3 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 5-8 (ZIP, 3.6 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 9-12 (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 13-18 (ZIP, 3.1 MiB)
 • załącznik nr 9.2 - P.B.W. zasilanie elektroenergetyczne (PDF, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 177.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 291.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 24 KiB)
4 2018-09-18 2018-10-02 10:00:00 Dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Elbląg poprzez sprzedaż biletów w 2019 roku rozstrzygnięty
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 36.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz tras i liczba uczniów (PDF, 105 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 378.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt umowy (PDF, 425.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 351.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 423.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 279.3 KiB)
5 2018-09-07 2018-09-26 10:00:00 „Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki” unieważniony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 474.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 200 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 230.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - RYSUNKI (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 105.6 KiB)
6 2018-08-03 2018-08-28 11:00:00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasieki, gmina Elbląg unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 112.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 502.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 259 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 71.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 68.1 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 4.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-4 (ZIP, 652.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 115.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 421 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 386.8 KiB)
7 2018-07-12 2018-07-27 11:00:00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasieki, gmina Elbląg unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu 588124-N-2018 (HTM, 112.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 507.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 259 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 71.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 68.1 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 4.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-4 (ZIP, 652.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 115.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 432 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 377.8 KiB)
8 2018-07-11 2018-07-27 10:00:00 „Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych w miejscowości Sierpin” rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 506.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 182.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 188.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 132.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 135 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123.9 KiB)
 • Załącznik nr 7a - Wzór umowy - Zadanie I (PDF, 256.7 KiB)
 • Załącznik nr 7b - Wzór umowy - Zadanie II (PDF, 256.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (PDF, 963.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 268.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót - Zadanie II (PDF, 286.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 462.8 KiB)
9 2018-06-28 2018-07-16 11:00:00 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Gronowo Górne - Czechowo, gmina Elbląg unieważniony
 • SIWZ (PDF, 518.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 273.5 KiB)
 • załącznik nr 8.1 - przedmiary robót na budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz ze SPCW1 i SPCW2 (PDF, 144.9 KiB)
 • załącznik nr 8.2 - przedmiary na zasilanie elektroenergetyczne SPCW1 i SPCW2 (PDF, 546.4 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. opis (ZIP, 125.2 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. BIOZ (ZIP, 63.8 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W rys. 1-2 (ZIP, 5.8 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 3-4 (ZIP, 5.3 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 5-8 (ZIP, 3.6 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 9-12 (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 13-18 (ZIP, 3.1 MiB)
 • załącznik nr 9.2 - P.B.W. zasilanie elektroenergetyczne (PDF, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 177.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu 580549-N-2018 (HTM, 112.9 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 804.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 503.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 707.9 KiB)
10 2018-06-07 2018-07-02 11:00:00 Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 524.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 14.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 260.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 356.5 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (DOC, 93.5 KiB)
 • załącznik nr 11 - pozwolenia na budowę (ZIP, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB opis (PDF, 5.7 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB rysunki elewacji (ZIP, 2.3 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB rzuty (ZIP, 3.3 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB analiza obszaru oddziaływania (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB plan sytuacyjny (PDF, 890.7 KiB)
 • załącznik nr 12.1 - PB przekroje (PDF, 469.2 KiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW okna - opis (PDF, 424.6 KiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW okna (ZIP, 1.7 MiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW elewacja lokalizacja okien (ZIP, 1.5 MiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW dach (PDF, 95.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu 568957-N-2018 (HTM, 118.4 KiB)
 • zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 212.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 9.8 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 496.1 KiB)
 • załącznik nr 12.2 - PW drzwi DODANY (ZIP, 549.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 460.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 26.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu