ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-31 2019-03-11 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 101042N, łączącej miejscowość Janów (obręb Komorowo Żuławskie) i miejscowość Przezmark Wieś" rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 460.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 208.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (zmiana) (PDF, 133.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (zmiana) (PDF, 238.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - DROGOWY (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 1-4 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 5-7 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 8-16 (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 17-20 (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 21-30 (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 31-40 (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 41-46 (zmiana) (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 47-50 (ZIP, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - ODWODNIENIE (ZIP, 8.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa skanalizowania rowy (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - DROGOWE (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ODWODNIENIE (PDF, 274 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót - DROGOWE (zmiana) (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót - ODWODNIENIE (zmiana) (PDF, 9.5 MiB)
 • Rysunek Pytanie nr 4 (PDF, 219.6 KiB)
2 2018-12-10 2018-12-17 10:00:00 „Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w czterech sezonach lat 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022” rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 484.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 122.7 KiB)
 • załącznik nr 1A - DO UMOWY R-1 Wykaz dróg, ulic i chodników (PDF, 186.7 KiB)
 • załącznik nr 1B - DO UMOWY R-2 Wykaz dróg, ulic i chodników (PDF, 163.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 180 KiB)
 • załącznik nr 2 DO UMOWY- Wykaz rozliczniowy pracy sprzętu (PDF, 134.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz usług (PDF, 130.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu (PDF, 129.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 208.6 KiB)
3 2018-12-05 --- Opieka autorska nad Systemem Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego PUMA w Urzędzie Gminy Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (HTML, 14.5 KiB)
4 2018-11-02 2018-11-19 11:00:00 Remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu w systemie zaprojektuj i zbuduj rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu 643906-N-2018 (HTM, 120.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 502.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 271.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 195.2 KiB)
 • załącznik nr 9a - rzuty budynku (bez sieci i instalacji) (ZIP, 3.3 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.1 (PDF, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.2 (PDF, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.3 (PDF, 4.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.4 (PDF, 5.5 MiB)
 • załącznik nr 11 - protokół z badania instalacji elektrycznej (PDF, 8.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.6 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 483.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 30.8 KiB)
5 2018-10-09 2018-10-31 10:00:00 „Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki” unieważniony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 473.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 200 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 230.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - RYSUNKI (ZIP, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 202 KiB)
6 2018-10-01 2018-10-16 10:00:00 „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych obsługujących osiedla mieszkaniowe po byłych PGR” rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 529.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 131 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie I (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 618.3 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie II (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10.2 - Przedmiary robót - Zadanie II (PDF, 216.4 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Dokumentacja projektowa - Zadanie III (ZIP, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 9.3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie III (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10.3 - Przedmiary robót - Zadanie III (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 8.4 - Dokumentacja projektowa - Zadanie IV (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 9.4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie IV (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10.4 - Przedmiary robót - Zadanie IV (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8.5 - Dokumentacja projektowa - Zadanie V (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 9.5 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie V (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 10.5 - Przedmiary robót - Zadanie V (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8.6 - Dokumentacja projektowa - Zadanie VI (ZIP, 5 MiB)
 • Załącznik nr 9.6 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie VI (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 10.6 - Przedmiary robót - Zadanie VI (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Zadanie I (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 10.1 - Przedmiary robót - Zadanie I (PDF, 101.4 KiB)
7 2018-10-01 2018-10-10 10:00:00 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 730.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz PPE (PDF, 839.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (PDF, 307.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków (PDF, 275.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 283.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw (PDF, 269 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 432.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 278.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Pełnomocnictwo (PDF, 268.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. braku przesłanek (PDF, 271.5 KiB)
8 2018-09-24 2018-10-10 11:00:00 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Gronowo Górne - Czechowo, gmina Elbląg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu 620924-N-2018 (HTM, 114.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 653.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.3 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 13.2 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 273.5 KiB)
 • załącznik nr 8.1 - przedmiary robót na budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz ze SPCW1 i SPCW2 (PDF, 144.9 KiB)
 • załącznik nr 8.2 - przedmiary na zasilanie elektroenergetyczne SPCW1 i SPCW2 (PDF, 546.4 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. opis (ZIP, 125.2 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. BIOZ (ZIP, 63.8 KiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W rys. 1-2 (ZIP, 5.8 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 3-4 (ZIP, 5.3 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 5-8 (ZIP, 3.6 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 9-12 (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9.1 - P.B.W. rys. 13-18 (ZIP, 3.1 MiB)
 • załącznik nr 9.2 - P.B.W. zasilanie elektroenergetyczne (PDF, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWiORB (ZIP, 177.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 291.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 24 KiB)
9 2018-09-18 2018-10-02 10:00:00 Dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Elbląg poprzez sprzedaż biletów w 2019 roku rozstrzygnięty
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 36.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz tras i liczba uczniów (PDF, 105 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 378.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt umowy (PDF, 425.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 351.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 423.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 279.3 KiB)
10 2018-09-14 2018-11-16 12:00:00 Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 4 700 000 zł w toku
 • zaproszenie do składania ofert (DOCX, 15.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 12.1 KiB)
 • stan zobowiązań Gminy Elbląg (DOCX, 19 KiB)
 • zaświadczenie o wyborze Wójta (PDF, 75.5 KiB)
 • opinia RIO (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg w sprawie emisji obligacji (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmian budżetu (ZIP, 9.8 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmiany WPF (PDF, 7.9 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu